Årsstämma 2018

Midsonas årsstämma 2018 kommer att äga rum i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, den 25 april 2018 kl 15.00 med insläpp från kl 14.00 för registrering och lätt förtäring.

Anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 19 april 2018, dels senast den 19 april 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Anmälningstiden har löpt ut.