Bolagsstämma

Aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen, samt anmäler sitt deltagande, har rätt att delta. De aktieägare som inte har möjlighet att närvara personligen kan ge fullmakt till ett ombud.

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av:

Henrik Munthe (representant för Stena Adactum AB)

Elisabet Jamal Bergström (representant för Handelsbanken Fonder)

Ulrika Danielson (representant för Andra AP-fonden)

Ola Erici (styrelseordförande i Midsona AB och sammankallande i valberedningen)

Läs mer