Aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen, samt anmäler sitt deltagande, har rätt att delta. De aktieägare som inte har möjlighet att närvara personligen kan ge fullmakt till ett ombud.

Midsonas valberedning inför årsstämman 2023 består av tre ledamöter, utsedda i enlighet med den gällande instruktionen för valberedningen baserat på aktieägandet på sista bankdagen i augusti, jämte styrelsens ordförande.

Kontakta valberedningen

Midsonas Årsstämma 2023

Aktieägarna i Midsona AB (publ), bjuds in till årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 kl. 15.00 på High Court, Malmöhusvägen 1 i Malmö.

Mer information kommer.

Extra bolagsstämma december 2022

Aktieägarna i Midsona AB kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 20 december 2022.

Extra bolagsstämma november 2022

Aktieägarna i Midsona AB kallades till extra bolagsstämma torsdagen den 24 november 2022.

Midsonas årsstämma 2022

Midsonas årsstämma 2022 avhölls den 5 maj 2022 på High Court, Malmöhusvägen 1 i Malmö.

Midsonas årsstämma 2021

Med anledning av den pågående coronapandemin avhölls årsstämman den 5 maj 2021 enbart genom poströstningsförfarande. 

Midsonas årsstämma 2020

Avhölls den 25 juni på Malmö Börshus.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma den 31 oktober 2019 för godkännande av styrelsens förslag till företrädesemission.

Arkiv

Midsonas bolagsstämmor 2014-2018