Aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen, samt anmäler sitt deltagande, har rätt att delta. De aktieägare som inte har möjlighet att närvara personligen kan ge fullmakt till ett ombud.

Midsonas årsstämma 2020 äger rum den 5 maj i Malmö.

Midsonas årsstämma 2019

Den 3 maj 2019 hölls årsstämma 2019 i Malmö Börshus med ett sextiotal aktieägare närvarande.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma den 31 oktober 2019 för godkännande av styrelsens förslag till företrädesemission.

Arkiv

Midsonas bolagsstämmor 2012-2018

VALBEREDNING

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av:

Henrik Munthe (utsedd av Stena Adactum AB)

Claes Murander (utsedd av Lannebo Fonder)

Anna Sundberg (utsedd av Handelsbanken Fonder AB)

Ola Erici (styrelseordförande i Midsona och sammankallande i valberedningen)

KONTAKT

Kontakta valberedningen
Valberedningen
Midsona AB (publ)
Box 21009
200 21 Malmö