Aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen, samt anmäler sitt deltagande, har rätt att delta. De aktieägare som inte har möjlighet att närvara personligen kan ge fullmakt till ett ombud.

Midsonas valberedning inför årsstämman 2021 består av tre ledamöter, utsedda av de tre största aktieägarna på sista bankdagen i augusti, jämte styrelsens ordförande.

Kontakta valberedningen

Midsonas årsstämma 2021

Med anledning av den pågående coronapandemin avhölls årsstämman den 5 maj 2021 enbart genom poströstningsförfarande. 

Midsonas årsstämma 2020

Avhölls den 25 juni på Malmö Börshus.

Midsonas årsstämma 2019

Den 3 maj 2019 hölls årsstämma 2019 i Malmö Börshus med ett sextiotal aktieägare närvarande.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma den 31 oktober 2019 för godkännande av styrelsens förslag till företrädesemission.

Arkiv

Midsonas bolagsstämmor 2014-2018