Bolagsstämma

Aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen, samt anmäler sitt deltagande, har rätt att delta. De aktieägare som inte har möjlighet att närvara personligen kan ge fullmakt till ett ombud.

Årsstämma 2019 äger rum den 3 maj i Malmö med start kl 15.00 och med insläpp från kl 14.00.

Midsonas valberedning inför årsstämma 2019 (pressmeddelande 17 september 2018)

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av:

Henrik Munthe (utsedd av Stena Adactum AB)

Anna Sundberg (utsedd av Handelsbanken Fonder AB)

Ulrika Danielson (utsedd av Andra AP-fonden)

Ola Erici (styrelseordförande i Midsona AB och sammankallande i valberedningen)

Läs mer

Kontakt

Anmälan stämma (länk aktiveras i mars 2019)
Kontakta Midsona