Aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen, samt anmäler sitt deltagande, har rätt att delta. De aktieägare som inte har möjlighet att närvara personligen kan ge fullmakt till ett ombud.

Midsonas årstämma 2024

Midsona AB:s (publ) årsstämma 2024 avhölls den 7 maj 2024 på High Court, Malmöhusvägen 1 i Malmö.

Midsonas årsstämma 2023

Midsona AB:s (publ) årsstämma 2023 avhölls den 4 maj 2023 på High Court, Malmöhusvägen 1 i Malmö.

Extra bolagsstämma december 2022

Extra bolagsstämma i Midsona AB (publ) avhölls den 20 december 2022.

Extra bolagsstämma november 2022

Extra bolagsstämma i Midsona AB (publ) avhölls den 24 november 2022.

Midsonas årsstämma 2022

Midsona AB:s (publ) årsstämma 2022 avhölls den 5 maj 2022 på High Court, Malmöhusvägen 1 i Malmö.

Midsonas årsstämma 2021

Med anledning av den pågående coronapandemin avhölls årsstämman den 5 maj 2021 enbart genom poströstningsförfarande. 

Midsonas årsstämma 2020

Avhölls den 25 juni på Malmö Börshus.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma den 31 oktober 2019 för godkännande av styrelsens förslag till företrädesemission.

Arkiv

Midsonas bolagsstämmor 2014-2018