Bolagsstämma

Aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen, samt anmäler sitt deltagande, har rätt att delta. De aktieägare som inte har möjlighet att närvara personligen kan ge fullmakt till ett ombud.

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2019 bestod av:

Henrik Munthe (utsedd av Stena Adactum AB)

Anna Sundberg (utsedd av Handelsbanken Fonder AB)

Ulrika Danielson (utsedd av Andra AP-fonden)

Ola Erici (styrelseordförande i Midsona AB och sammankallande i valberedningen)

Läs mer