Midsona hållbarhetsmål är väl grundade i bolagets vision och mission och baserade på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Midsona driver en förändringsagenda med det tydliga målet att påverka människors matvanor mot hälsosamma och hållbara alternativ. I linje med bolagets ambitioner och de krav kunder, konsumenter och investerare ställer på en tydlig hållbarhetsagenda har Midsona fastslagit nedanstående hållbarhetsmål för perioden 2020 till 2030. 

HÅLLBARA VARUMÄRKEN

Vi får hela tiden nya värderingar och konsumenter med en annan syn på livsmedel, konsumenter som vill göra hälsosamma och hållbara val. Midsona vill även i framtiden vara en del av lösningen genom att ha ett tydligt fokus på växtbaserade och ekologiska produkter. Vårt mål är att 2030 ska 100 procent av Midsonas produkter vara växtbaserade eller vegetariska.

Midsona strävar efter att generera minsta möjliga resursanvändande och orsaka minsta möjliga mängd avfall. Midsona har förbundit sig till Plastinitiativet 2022 i Sverige och i övriga delar av koncernen. Ambitionen är att samtliga Midsonas konsumentförpackningar ska kunna materialåtervinnas 2025 och att vi på så sätt bidrar till EU:s strategi för cirkulär ekonomi.

Liten Måltal_Ha╠èllbaraVaruma╠êrken.jpg

HÄLSOSAM ARBETSMILJÖ

Midsona har en förhållandevis jämn könsfördelning med 47 procent kvinnor och 53 procent män totalt i koncernen, men arbetar strategiskt med att hela tiden förbättra jämställdheten i de enskilda arbetsgrupperna och i ledande positioner. Vårt mål är en 50/50 procent könsfördelning i våra ledningsgrupper och i övriga ledande positioner.

Midsonas självklara mål är att alla medarbetare ska må bra på sin arbetsplats, oavsett var den finns. Detta uppnås genom ett prioriterat arbetsmiljöarbete med engagemang från ledning såväl som medarbetare. För arbetsrelaterade skador har Midsona en noll-vision.

ANSVARSFULLA INKÖP

Midsona kartlägger egna leverantörer av livsmedel enligt olika parametrar i vår Supplier Code of Conduct, t ex hälsa/säkerhet, miljöpåverkan, affärsetik och antikorruption, mänskliga rättigheter, certifieringar och geografiska risker. Midsonas mål är att 2025 skall alla våra strategiska leverantörer vara kartlagda utifrån ISO 20400 guideline.

Nya livsmedelsleverantörer måste gå igenom Midsonas Supplier Self Assesssment-system för riskbedömning. Målet är att 2025 ska alla Midsonas leverantörer vara riskklassificerade.

Ett nytt leverantörsutvärderingssystem har redan implementerats i division Nordics och även i division North Europe.

År 2025 ska samtliga produkter från Midsonas egna varumärken vara 100 procent fria från palmolja.

SÄKRA PRODUKTER OCH KVALITET

Dokumentation över vad som ingår i Midsonas produkter och hur de är producerade är en väsentlig del i Midsonas kvalitetsarbete. Vi har en stor produktportfölj och för att kunna garantera säkra hållbara produkter krävs riskanalys över alla processer samt en utförlig produktutvärdering. 2025 ska 100 procent av Midsonas leverantörer vara riskkvalificerade och riskbaserade revisioner ska ske årligen.

Mål om 100 procent certifiering av egna produktionsenheter, baserat på internationellt erkända standarder för produktsäkerhet. Målet uppfylldes 2021.

Liten Mål SäkraProdukter cropped.jpg

EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

Bättre avfallskontroll och stödmaterial till produktionen är områden som Midsona identifierat såsom viktiga. Mängden avfall och kassation ska minimeras genom alternativa material som helt eller delvis kan återvinnas. Mängden stödmaterial ska minskas. Målet är att 90 % av vårt avfall ska återvinnas 2025.

Midsonas biologiska avfall används till t ex som biobränsle för bilar och bussar, till extern biobränsleanläggning eller till kompostanläggningar och djurfoder. Ambitionen är att öka fokus på och kontroll av matsvinn, för att på så sätt kunna reducera onödigt matavfall och öka återanvändningen av det oundvikliga matsvinnet. Midsonas mål är att 2025 ska allt vårt matsvinn återanvändas.

År 2028 ska Midsonas egen verksamhet vara 100 procent försörjd utav förnyelsebar energi.

År 2030 ska Midsona ha reducerat sin färskvattenandvändning med 10 procent per producerat ton. Spanska verksamheten har som mål att reducera med 20 procent per ton.

År 2034 ska Midsona, i linje med kartläggning utifrån Science Based Targets, ha minskat utsläppen med 38 procent.

År 2045 ska Midsona uppnå netto noll i utsläpp.

Liten Mål_EffektivResursanvändning.jpg

EFFEKTIVA TRANSPORTER

Midsona arbetar löpande och målmedvetet med att försöka minimera utsläppen från transporter och har skapat en modell för effektivisering och ruttoptimering av våra godsflöden. Vi har sedan tidigare i Sverige anslutit oss till DLF:s Transportinitiativ om 100 procent fossilfria godstransporter 2030 och kommer nu att låta detta mål gälla även för övriga delar av Midsonakoncernen.

Liten Mål_EffektivaTransporter cropped.jpg