Valberedning

Enligt beslut av årsstämman 2019 ska Midsona ha en valberedning som består av fyra ledamöter. En av dem skall vara styrelsens ordförande och resterande ledamöter ska vara utsedda av de tre största aktieägarna.

Valberedningen skall bereda och till årsstämman 2020 lämna förslag till:

-   val av stämmoordförande
-   val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
-   styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete
-   val och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
-   principer för utseende av valberedning

Principer för hur valberedning utses

Midsona ska ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna jämte styrelseordföranden.

Läs mer

Kontakta valberedningen

 

valberedning@midsona.com

Valberedning
Midsona AB (publ)
Box 21009
200 21 Malmö
Kontakta Midsona