Att fortsätta utveckla produkter som hjälper människor att må bra och att leva ett bra liv är Midsonas bidrag till en hälsosammare planet. 
Midsona baserar sitt hållbarhetsarbete på de globala målen för hållbar utveckling som antagits av FN:s generalförsamling.

Vårt tillvägagångssätt 

Hållbarhet har alltid varit viktigt för Midsona, även om arbetet på senare år har tagit stora kliv framåt. Strategi har tagits fram, fokusområden har identifierats och hållbarhet har alltmer blivit en central del i Midsonas affär.

Midsonas hållbarhetsstrategi utgår från bolagets mission att hjälpa människor att leva ett hälsosamt liv. Vad ett hälsosamt liv innebär är förstås individuellt, men Midsonas tolkning är att det handlar om att må bra och kunna leva ett bra liv, utan att för den skull äventyra kommande generationers möjligheter att göra detsamma.

Vår hållbarhetsstrategi bygger på det vi är bäst på, nämligen att:

  • förstå våra konsumenter och ligga i fas med deras behov
  • ha den bästa kunskapen om hälsa och om vilken central roll maten spelar i vårt dagliga välbefinnande
  • samarbeta med våra leverantörer genom hela värdekedjan och kunna ställa krav på att de agerar på ett hållbart sätt

Så här gjorde vi:

Ramverket för Midsonas hållbarhetsrapport baseras på Global Reporting Initiatives (GRI-G4) ramverk. En central del i detta ramverk var väsentlighetsanalysen, som bidrog till att identifiera de hållbarhetsfrågor som på ett väsentligt sätt reflekterar både intressenternas synvinkel och företagets ekonomiska, miljömässiga och social påverkan.

Analysen var en viktig utgångspunkt för processen att formulera inriktningen av vårt hållbarhetsarbete och gjordes genom flera interna workshoppar samt undersökningar riktade till företagets intressenter. Resultatet vägdes samman med Midsonas syn på hållbarhet, affärsstrategi och konkurrenssituation och blev sen utgångspunkt för det kommande arbetet.