Som livsmedelsföretag står våra konsumenters perspektiv i centrum. Genom att de använder våra produkter har vi en direkt påverkan på deras liv och välmående. Därför har det varit naturligt för oss att i utvecklingen av Midsonas hållbarhetsarbete ta fasta på våra konsumenters liksom våra andra intressenters perspektiv, eftersom det ger oss avgörande insikter i vilken inriktning vårt hållbarhetsarbete bör ha.

Vi har valt att inspireras av Global Reporting Initiatives (GRI-G4) ramverk i både utvecklingen av Midsonas hållbarhetsstrategi och redovisningen. En central del i detta ramverk är väsentlighetsanalysen, som bidrar till att identifiera de hållbarhetsfrågor som på ett väsentligt sätt reflekterar både intressenternas synvinkel samt företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. Analysen har varit en viktig utgångspunkt för processen att formulera inriktningen av vårt hållbarhetsarbete.

Processen inleddes med en intern workshop med representanter ur Midsonas företagsledning. Syftet var att identifiera de mest relevanta hållbarhetsfrågorna, dels utifrån Midsonas framtagna hållbarhetsvision, dels ur ett affärsstrategiskt perspektiv.

Som underlag till diskussionerna användes både GRI:s lista av hållbarhetsaspekter, samt en särskilt framtagen hållbarhetsundersökning riktat till företagets intressenter. Undersökningen bestod av ett webbaserat frågeformulär, där 1 100 konsumenter fick ange vilka hållbarhetsfrågor de anser är viktigast för Midsona att arbeta med. Eftersom det ansågs vara viktigt att intressenterna hade en relation till Midsona, baserades undersökningen på personer som kände till något utav Midsonas produktvarumärken.

I analysen av svaren valdes endast hållbarhetsfrågor som intressenterna svarade hade stor till mycket stor betydelse för dem. Koncernledningen gjorde därefter en prioritering utifrån frågornas ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan samt deras betydelse för Midsonas affärsstrategi och konkurrenssituation.

Under 2017 har hållbarhetsstrategin implementerats inom koncernen och en gemensam rapporteringsrutin för koncernbolagen har tagits fram.

Under 2018 är målsättningen att kunna redovisa fullständiga hållbarhetsdata i enlighet med GRI för hela koncernen.

Hållbarhetsfrågorna har grupperats enligt följande områden:

Främja en hälsosam livsstil

Ett av Midsonas främsta mål är att producera hållbara produkter som hjälper människor att leva ett hälsosammare liv. Midsona tror även på en hälsosam kultur bland sina medarbetare och arbetar inom flera områden för att skapa en sådan kultur.

Produktsäkerhet och kvalitet

I Midsona säkerställs att produkterna är säkra och håller hög kvalitet genom nogranna kontroller att de råvaror som ingår i produkterna håller högsta möjliga kvalitet och har framställs under hållbara förhållanden. Kontrollerna sker genom ett nära samarbete med nätverket av leverantörer.

Användning av resurser

Midsona bidrar till hälsa och välbefinnande. Det innebär ett långsiktigt engagemang för koncernen att se över hur koncernen använder resurser på ett hållbart sätt, så att människor ska kunna leva och må bra även i framtiden.