RISKER OCH RISKHANTERING

Förmågan att identifiera, utvärdera, hantera och följa upp risker utgör en viktig del av styrningen och kontrollen av affärsverksamheten. Syftet är att koncernens mål ska nås genom ett väl övervägt risktagande inom fastställda ramar. Riskarbetet styrs på övergripande nivå av styrelsen som inför ägarna ansvarar för riskhanteringen. På en operativ nivå styrs riskarbetet av verkställande direktör, ledningsgrupp och övriga medarbetare. Till grund för den operativa riskhanteringen, som hanteras på alla nivåer i organisationen, finns en uppförandekod och ett antal övergripande policyer. Risker relaterade till affärsutveckling och strategisk planering bereds i koncernledningen och beslutas av styrelsen. Koncernledningen rapporterar löpande riskfrågor om koncernens finansiella ställning och efterlevnad av finanspolicy till styrelsen. Midsona har en iterativ riskhanteringsprocess, som utgör en bas för koncernens arbete med risker. Processen syftar dels till att ge en koncernövergripande översikt av risker, genom att identifiera, utvärdera och ta fram beslutsunderlag för riskhantering, dels till att möjliggöra uppföljning av riskerna och hur de hanterats. I riskhanteringsprocessen har ett antal risker identifierats som kategoriserats in i fyra riskområden – verksamhetsrisker, marknadsrisker, finansiella risker och hållbarhetsrisker.
Redovisningen av de olika riskerna i respektive riskområde gör inte anspråk på fullständighet och är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Samtliga risker beskrivs inte i detalj utan en komplett utvärdering måste innefatta övrig information samt en allmän omvärldsbedömning.

Ytterligare information om hur Midsona hanterar respektive risk återfinns från sidan 117 i Midsonas årsredovisning 2021.

VERKSAMHETSRISKER

Affärsetik

Vårt rykte är en central risk och det är av största vikt att kunder, affärspartners, investerare och konsumenter förknippar vår verksamhet och våra varumärken med positiva värden, där både ett gott rykte och trovärdighet är avgörande för affärsvärde och försäljningsframgång. Ryktet och trovärdigheten kan lätt skadas om vi, en leverantör eller en samarbetspartner till exempel skadar miljön, exploatering av arbetskraft eller leverantörers arbetskraft, producerar skadliga produkter eller på annat sätt i vår affärsverksamhet beter oss på sätt som står i strid med företagets värderingar och varumärken, med negativ försäljningstrend och negativt affärsvärde som följd.

Försäkringsbara risker

Produktionsanläggningar, produktionsutrustning och andra tillgångar kan skadas vid brand, strömavbrott eller andra fysiska risker till följd av miljö- och klimatförändringar, såsom översvämningar. Om försäkringsskyddet är otillräckligt kan det leda till negativ påverkan på koncernens finansiella ställning vid skada. Ett oplanerat produktionsavbrott kan direkt påverka leveranser till kunder, eftersom vi har relativt få dagar av färdiga produkter i lager.

Informationssystem

Verksamheten är beroende av en väl fungerande och säker IT-infrastruktur. Störningar eller fel i kritiska system har en direkt inverkan på såväl vår produktion och distribution av produkter som vår finansiella rapportering. Det kan orsakas av systemöverbelastning, låg kompetens, extern påverkan vid inbrott och hackning eller fysisk skada av infrastrukturen. Sofistikerade dataintrång samt brister i hantering av kund- och medarbetarinformation kan skada finansiell förmåga och rykte.

Kompetens och utbildning

Verksamheten kräver både affärs- och produktexpertis. Koncernens utveckling påverkas av tillgången till kompetenta och motiverade medarbetare samt av ledningens och andra nyckelpersoners kunskaper, erfarenheter och engagemang. Utvecklingen skulle kunna påverkas negativt om någon eller flera av dessa nyckelpersoner lämnar koncernen eller vid brist på utbildning samt oförmåga att rekrytera och behålla kvalificerade engagerade medarbetare.

Leverantörer och leveransförmåga

Inköp av råvaror, emballage- och förpackningsmaterial samt färdigvaror görs i huvudsak från leverantörer i Europa, Sydamerika och Asien. Det finns risk för att leverantörer inte kan leverera beställda kvantiteter i rätt tid till följd av produktionsstörningar, kapacitetsbrister eller andra orsaker, vilket i sin tur kan påverka åtaganden mot och relationen till våra kunder negativt.

Produktionsteknisk risk

Det finns åtta produktionsanläggningar i koncernen, fem för ekologiska produkter, en för hälsolivsmedel och två för konsumenthälsoprodukter. De finns i Sverige (1), Danmark (2), Finland (1), Tyskland (2), Frankrike (1) och Spanien (1). I produktionsanläggningarna i Danmark (1), Tyskland (1), Frankrike (1) och Spanien (1) produceras betydande volymer av certifierade ekologiska produkter för prioriterade varumärken. Risken för oplanerade produktionsavbrott kan medföra att leveranserna till kund blir direkt påverkade, då vi har relativt få dagar i lager av färdigvaror. Produktionsteknisk brist eller produktionsstörningar på grund av yttre påverkan utgör således en central fysisk risk.

Säkra produkter

Hållbara produkter och varumärken utgör en av hörnstenarna i verksamheten. De finns ständigt en risk för allvarliga produktansvarsincidenter. Innehållsdokumentation och information om hur produkterna tillverkas är av yttersta vikt för att säkerställa hållbara produkter. Brist på sådan dokumentation och information kan få stora negativa konsekvenser för Midsona. Hantering av såväl livsmedel som andra produkter ställer höga krav på spårbarhet, hygien och hantering. Dålig säkerhetskontroll kan leda till kontaminering, allergiska reaktioner, personskada eller andra typer av skador. Brister i produkthanteringen kan leda till att vårt rykte och intressenters förtroende för våra produkter minskar och att defekta produkter måste återkallas eller återköpas. Återkallelser kan skada ryktet som helhet och vara kostsamma. Det kan även ställas produktansvarskrav om en produkt anses ha orsakat personskada.

Inspektioner, tillständ, certifieringar och licenser

Midsona har tillståndspliktig verksamhet och sådana tillstånd måste förnyas med jämna tidsintervall. Dessutom har vi ett antal viktiga certifieringar och licenser för verksamheten, som ska upprätthållas och inspektioner att hantera. Verksamheten skulle kunna påverkas negativt om vi inte lyckas uppnå de krav som ställs vid inspektioner från myndigheter och andra organisationer med indragna tillstånd, certifieringar eller licenser som konsekvens.

Struktur- och organisationsförändringar

Vid förvärv finns risker vid val och värdering av möjliga målbolag liksom vid förvärvs- och integrationsprocessen. En integration av förvärvad rörelse är en komplicerad process, som inte alltid är framgångsrik. Integrationskostnaderna kan bli högre än beräknat och synergieffekter kan bli lägre än förväntat eller ta längre tid att realisera. Förvärvade immateriella anläggningstillgångar med obestämbar nyttjandeperiod är föremål för nedskrivningsprövning årligen och anses dessa inte vara rätt värderade kan det resultera i en nedskrivning, vilket påverkar koncernens resultat negativt. Större organisationsförändringar kan medföra risk för högre kostnader eller lägre intäkter än förväntat, att nyckelpersoner slutar, eller att beräknade besparingar blir lägre i förhållande till uppsatta mål. Vidare kan brist på tillfredsställande aktsamhet om hållbarhets-, inköps- och kvalitetsfrågor skada koncernen och påverka hållbarhetsstyrningen.

MARKNADSRISKER

Distributionsavtal

Cirka 15 procent av Midsonas varuförsäljning kommer från distributionsavtal, med en exklusiv rätt att marknadsföra, sälja och distribuera andra företags produkter på en definierad marknad. Avtalen löper vanligtvis på 1–5 år och kan under vissa omständigheter sägas upp i förtid av uppdragsgivaren, t ex om överenskomna minimiförsäljningsvolymer inte uppnås. Det finns alltid en risk för att vi inte lyckas förlänga distributionsavtal eller ingå nya distributionsavtal med acceptabla villkor.

Konkurrenter

Våra kunder är främst kedjor inom apoteks-, dagligvaru- och hälsofackhandel. Dessa aktörer har i olika utsträckning konkurrerande produkter som man säljer under egna varumärken (EMV), som växer sig allt starkare för varje år och upptar en allt större del av produktutbudet på hyllorna i handeln. Dessa aktörer är inte heller beroende av enskilda varumärken och kan hålla tillbaka prisökningar samt kräva ökade marknadsföringsinsatser. Fortsätter dessa aktörer att ytterligare bredda sina sortiment av produkter under egna varumärken skulle det leda till ytterligare konkurrens och en ökad prispress, vilket skulle kunna påverka vår försäljning och vårt resultat negativt.

Konsumentbeteende och trender

Konsumenterna ändrar sina inköpsbeteenden och nya konsumtionstrender kommer och går. Det finns alltid en risk för att i tid inte fånga upp sådana förändrade konsumtionsbeteenden eller när nya trender kommer, vilket innebär att man tappar i konkurrenskraft mot konkurrenter.

Råvarupriser

Råvaruprisutvecklingen är till stor del kopplad till utbud och efterfrågan, som ligger utom kontroll för koncernen. Priset på en stor del av de råvaror vi köper in är beroende på om skörden är bra eller dålig. En del råvaror är även påverkade av jordbrukspolitiska beslut, subventioner, handelshinder och aktiviteter på råvarubörser.

FINANSIELLA RISKER

Finansieringsrisk

Med finansieringsrisk avses risken att framtida kapitalanskaffning och refinansiering av förfallande lån blir svår eller kostsam.

Kreditrisk

Det finns en risk för förluster om motparter som koncernen har likvida medel, finansiella investeringar eller ingångna derivatinstrument med inte kan fullgöra sina plikter, en s k finansiell kreditrisk. Det finns även en risk för att våra kunder inte kan fullgöra sina betalningsåtaganden, en s k kundkreditrisk. De 10 största kunderna svarade för 43 procent (46) av den totala nettoomsättningen.

Ränterisk

Ränterisk avser den resultateffekt som en ränteförändring orsakar. Hur snabbt en ränteförändring påverkar resultatet beror på räntebindningstiden för krediter och placeringar. Koncernen är nettolåntagare och gör inga placeringar i noterade instrument, varför det i huvudsak är koncernens räntebärande skulder till kreditinstitut som exponeras för ränteförändringar. Huvuddelen av våra räntebärande skulder till kreditinstitut har rörlig ränta

Valutarisk - transaktionsexponering

Koncernens varuförsäljning sker i huvudsak i valutorna SEK, NOK, DKK och EUR, medan varuinköp framför allt görs i valutorna EUR och USD. Nettoexponeringen i EUR är betydande beroende på att inköpen överstiger försäljningen, vilket dock dämpas av en positiv nettoexponering i DKK som följer EUR.

HÅLLBARHETSRISKER

Personal och sociala förhållanden

Medarbetarhälsa

Arbetsmiljön har stor inverkan på hur vi mår, både när vi är på jobbet och efter arbetstid. En av våra största risker när det gäller personal är hälsa. Midsona vill främja en hälsosam kultur med jämn könsfördelning, för att stimulera och motivera våra medarbetare till en god hälsa, baserat på varje medarbetares egna möjligheter och nivå av tillfredsställelse. Hög sjukfrånvaro och annan typ av frånvaro kan få konsekvenser för verksamheten både i förmågan att genomföra och förmågan att rekrytera nya medarbetare genom påverkan på bolagets anseende.

Respekt för mänskliga rättigheter

Mångfald och jämställdhet

Avsaknad av mångfald och jämlikhet bland våra anställda, även i ledningspositioner, kan få konsekvenser för bolagets verksamhet genom att vi kan förlora de möjligheter som mångfald och jämlikhet skapar. Värdefull kompetens kan gå förlorad och därigenom minskar t ex den innovativa kapaciteten. Det kan leda till stora konsekvenser för Midsonas anseende i samhället.

Ansvarsfulla inköp

Missförhållanden hos våra leverantörer kan få stora konsekvenser på såväl vårt anseende som på affärsrelationer, produktkvalitet och i förlängningen på lönsamheten.

Motverkande av korruption

Korruptionsrisk

Risker relaterade till korruption kan skada vårt anseende och det kan även påverka affärsrelationer och i förlängningen lönsamheten samt orsaka socioekonomiska konsekvenser.

Miljöförhållanden

Villkor för effektiv resursanvändning och transport

Transporter (både gods- och affärsresor), vatten- och energiförbrukning, förpackningsavfall, produktionsavfall och matsvinn utgör det viktigaste källorna för vår miljö- och klimatpåverkan vid våra kontors- och produktionsanläggningar. Produktion av livsmedel leder till en hög vattenförbrukning och vår färskvattenanvändning utgör en risk för Midsona. Det finns även en risk för negativ klimatpåverkan, orsakad av fossilt bränsledrivna godstransporter och affärsresor, fossildriven energianvändning
för att driva verksamheten på alla kontor, lager och produktionsanläggningar.
Affärsverksamheters påverkan på klimatet är en av de största globala utmaningarna för alla branscher. Det finns en risk att vi inte har tillräckligt med kunskap om våra egna negativa effekter på klimatet baserade på växthusgasutsläpp 1 (direkt), 2 (indirekt), 3 (indirekt uppströms och nedströms), vilket kan leda till bristfällig klimatrelaterad information och därigenom en risk för att nödvändiga åtgärder mot klimatförändringar inte vidtas.

Förändrad prisnivå och tillgång på råmaterial och produkter

Förmågan att säkra råvaror och färdiga produkter även vid väderrelaterade och/eller andra fysiska förhållanden orsakade av klimatförändringar kan påverka vår verksamhet och lönsamhet. Konsekvenserna kan också påverka utbudet och kostnaden för förnybara bränslen, vilket i sin tur kan påverka våra transporter. Vi köper råvaror och färdiga produkter främst från leverantörer i Europa, Sydamerika och Asien. Det finns alltid en risk att leverantören inte kan leverera beställda kvantiteter i tid på grund av fysisk/miljöpåverkan och miljökatastrofer orsakade av klimatförändringar. Detta kan leda till brist på råvara, produktionsstörningar, kapacitetsbrist, ökade priser och i längden andra oväntade händelser, vilket i sin tur kan påverka vår leveranskapacitet och relationen till våra kunder negativt. Bra eller dåliga skördar samt i värsta fall klimatkatastrof påverkar prissättningen för en stor del av de råvaror vi köper in. Brist på kontroller vid en klimatkatastrof ökar också risken för bristfällig livsmedelssäkerhet, t ex kan dålig kontroll leda till kontaminering, fall av allergiska reaktioner eller olika typer av skador.