RISKER OCH RISKHANTERING

All affärsverksamhet har att hantera osäkerhet om framtida händelser, vilka kan påverka affärsverksamheten positivt, med möjlighet att skapa ökat värde, eller negativt, med risk att inte nå uppsatta mål med minskat värdeskapande för aktieägare och andra intressenter till följd.

Förmågan att identifiera, utvärdera, hantera och följa upp risker utgör en viktig del av styrningen och kontrollen av affärsverksamheten. Syftet är att
koncernens mål ska nås genom ett väl övervägt risktagande inom fastställda ramar. Riskarbetet styrs på övergripande nivå av styrelsen som inför ägarna ansvarar för riskhanteringen. På en operativ nivå styrs riskarbetet av verkställande direktör, ledningsgrupp och övriga medarbetare. Till grund för den operativa riskhanteringen, som hanteras på alla nivåer i organisationen, finns en uppförandekod och ett antal övergripande policyer. Risker relaterade till affärsutveckling och strategisk planering bereds i koncernledningen och beslutas av styrelsen. Koncernledningen rapporterar löpande riskfrågor om koncernens finansiella ställning och efterlevnad av finanspolicy till styrelsen. Midsona har en iterativ riskhanteringsprocess, som utgör en bas för koncernens arbete med risker. Processen syftar dels till att ge en koncernövergripande översikt av risker, genom att identifiera, utvärdera och ta fram beslutsunderlag för riskhantering, dels till att möjliggöra uppföljning av riskerna och hur de hanterats. I riskhanteringsprocessen har, utifrån vad som för tillfället är känt, ett antal risker identifierats och kategoriserats in i tre riskområden – verksamhetsrisker, marknadsrisker och finansiella risker. Redovisningen av de olika riskerna i respektive riskområde gör inte anspråk
på fullständighet och är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Samtliga risker beskrivs inte i detalj utan en komplett utvärdering måste innefatta övrig information samt en allmän omvärldsbedömning

Ytterligare information om hur Midsona hanterar respektive risk återfinns från sidan 128 i Midsonas årsredovisning 2023.

VERKSAMHETSRISKER

Affärsetik

Vårt rykte är en central risk och det är av största vikt att kunder, affärspartners, investerare och konsumenter förknippar vår verksamhet och våra varumärken med positiva värden, där både ett gott rykte och trovärdighet är avgörande för affärsvärde och försäljningsframgång. Ryktet och trovärdigheten kan lätt skadas om vi, en leverantör eller en samarbetspartner till exempel skadar miljön, exploatering av arbetskraft eller leverantörers arbetskraft, producerar skadliga produkter eller på annat sätt i vår affärsverksamhet beter oss på sätt som står i strid med företagets värderingar och varumärken, med negativ försäljningstrend och negativt affärsvärde som följd.

Försäkringsbara risker

Produktionsanläggningar, produktionsutrustning och andra tillgångar kan skadas vid brand, strömavbrott eller andra fysiska risker till följd av miljö- och klimatförändringar, såsom översvämningar. Om försäkringsskyddet är otillräckligt kan det leda till negativ påverkan på koncernens finansiella ställning vid skada. Ett oplanerat produktionsavbrott kan direkt påverka leveranser till kunder, eftersom vi har relativt få dagar av färdiga produkter i lager.

Informationssystem

Verksamheten är beroende av en väl fungerande och säker IT-infrastruktur. Störningar eller fel i kritiska system har en direkt inverkan på såväl vår produktion och distribution av produkter som vår finansiella rapportering. Det kan orsakas av systemöverbelastning, låg kompetens, extern påverkan vid inbrott och hackning eller fysisk skada av infrastrukturen. Sofistikerade dataintrång samt brister i hantering av kund- och medarbetarinformation kan skada finansiell förmåga och rykte.

Kompetens och utbildning

Verksamheten kräver både affärs- och produktexpertis. Koncernens utveckling påverkas av tillgången till kompetenta och motiverade medarbetare samt av ledningens och andra nyckelpersoners kunskaper, erfarenheter och engagemang. Utvecklingen skulle kunna påverkas negativt om någon eller flera av dessa nyckelpersoner lämnar koncernen eller vid brist på utbildning samt oförmåga att rekrytera och behålla kvalificerade engagerade medarbetare.

Leverantörer och leveransförmåga

Inköp av råvaror, emballage- och förpackningsmaterial samt färdigvaror görs i huvudsak från leverantörer i Europa, Sydamerika och Asien. Det finns risk för att leverantörer inte kan leverera beställda kvantiteter i rätt tid till följd av produktionsstörningar, kapacitetsbrister eller andra orsaker, vilket i sin tur kan påverka åtaganden mot och relationen till våra kunder negativt.

Produktionsteknisk risk

Det finns åtta produktionsanläggningar i koncernen, fem för ekologiska produkter, en för hälsolivsmedel och två för konsumenthälsoprodukter. De finns i Sverige (1), Danmark (2), Finland (1), Tyskland (2), Frankrike (1) och Spanien (1). I produktionsanläggningarna i Danmark (1), Tyskland (1), Frankrike (1) och Spanien (1) produceras betydande volymer av certifierade ekologiska produkter för prioriterade varumärken. Risken för oplanerade produktionsavbrott kan medföra att leveranserna till kund blir direkt påverkade, då vi har relativt få dagar i lager av färdigvaror. Produktionsteknisk brist eller produktionsstörningar på grund av yttre påverkan utgör således en central fysisk risk.

Säkra produkter

Hållbara produkter och varumärken utgör en av hörnstenarna i verksamheten. De finns ständigt en risk för allvarliga produktansvarsincidenter. Innehållsdokumentation och information om hur produkterna tillverkas är av yttersta vikt för att säkerställa hållbara produkter. Brist på sådan dokumentation och information kan få stora negativa konsekvenser för Midsona. Hantering av såväl livsmedel som andra produkter ställer höga krav på spårbarhet, hygien och hantering. Dålig säkerhetskontroll kan leda till kontaminering, allergiska reaktioner, personskada eller andra typer av skador. Brister i produkthanteringen kan leda till att vårt rykte och intressenters förtroende för våra produkter minskar och att defekta produkter måste återkallas eller återköpas. Återkallelser kan skada ryktet som helhet och vara kostsamma. Det kan även ställas produktansvarskrav om en produkt anses ha orsakat personskada.

Inspektioner, tillständ, certifieringar och licenser

Midsona har tillståndspliktig verksamhet och sådana tillstånd måste förnyas med jämna tidsintervall. Dessutom har vi ett antal viktiga certifieringar och licenser för verksamheten, som ska upprätthållas och inspektioner att hantera. Verksamheten skulle kunna påverkas negativt om vi inte lyckas uppnå de krav som ställs vid inspektioner från myndigheter och andra organisationer med indragna tillstånd, certifieringar eller licenser som konsekvens.

Struktur- och organisationsförändringar

Vid förvärv finns risker vid val och värdering av möjliga målbolag liksom vid förvärvs- och integrationsprocessen. En integration av förvärvad rörelse är en komplicerad process, som inte alltid är framgångsrik. Integrationskostnaderna kan bli högre än beräknat och synergieffekter kan bli lägre än förväntat eller ta längre tid att realisera. Förvärvade immateriella anläggningstillgångar med obestämbar nyttjandeperiod är föremål för nedskrivningsprövning årligen och anses dessa inte vara rätt värderade kan det resultera i en nedskrivning, vilket påverkar koncernens resultat negativt. Större organisationsförändringar kan medföra risk för högre kostnader eller lägre intäkter än förväntat, att nyckelpersoner slutar, eller att beräknade besparingar blir lägre i förhållande till uppsatta mål. Vidare kan brist på tillfredsställande aktsamhet om hållbarhets-, inköps- och kvalitetsfrågor skada koncernen och påverka hållbarhetsstyrningen.

MARKNADSRISKER

Konkurrens

Midsonas kunder är främst kedjor inom apoteks-, dagligvaru- och hälsofackhandel vilka även har konkurrerande produkter som säljs under egna varumärken, varför många av Midsonas kunder även i viss mån kan ses som konkurrenter. Dessa aktörer är enligt Bolagets uppfattning inte beroende av enskilda varumärken och kan hålla tillbaka prisökningar samt föranleda ökade marknadsföringsinsatser. Om dessa aktörer breddar sina sortiment av produkter under egna varumärken skulle det leda till ytterligare konkurrens och en ökad prispress. I det fall riskerna förverkligas skulle inverkan på Bolagets resultat, främst i form av minskad omsättning, vara väsentlig.

Konsumentbeteende och trender

Konsumenterna ändrar sina inköpsbeteenden och nya konsumtionstrender
kommer och går. Det finns alltid en risk för att i tid inte fånga upp sådana
förändrade konsumtionsbeteenden eller när nya trender kommer, vilket innebär att man tappar i konkurrenskraft mot konkurrenter. Om Bolagets konkurrenter är bättre på att följa konsumenternas beteenden samt de nya trenderna finns en risk för att Bolaget tappar konkurrenskraft. I det fall risken förverkligas skulle inverkan på Bolagets resultat, i form av minskad omsättning, vara väsentlig.

Råvarupriser och råvarubrist

Midsona köper in råvaror såsom spannmål, ris, nötter, mandlar och frukt i
huvudsak från leverantörer i Europa, Sydamerika och Asien. Både tillgången på råvaror och råvarupriserna kan påverkas av en stark efterfrågan i kombination med ett lågt utbud eller andra omvärldsfaktorer som ligger utanför Midsonas kontroll såsom jordbrukspolitiska beslut, subventioner, handelshinder, ökade energipriser, militära konflikter, terrorhandlingar, skördars utfall, aktiviteter på råvarubörser och råvarans tillverkningskostnad. Normalt sker prisrevideringar en gång per år. Ökade råvarupriser kan emellertid leda till att Midsona, utöver sedvanliga prisrevideringar, behöver höja sina produktpriser ytterligare. Generellt kan det vara svårt att få igenom prishöjningar mot kunder direkt. I vissa speciella fall förs diskussioner med kunderna löpande under året när en råvara drastiskt ökar i pris. För det fall Midsona inte får igenom en prishöjning mot kunderna, finns det en risk att detta påverkar Bolagets marginal negativt. Vidare finns en risk att Bolaget drabbas av råvarubrist på grund av att Bolagets leverantörer inte kan leverera de beställda kvantiteterna.

FINANSIELLA RISKER

Finansieringsrisk

Finansieringsrisk avser risken att framtida kapitalanskaffning och refinansiering
av förfallande lån försvåras eller blir kostsam.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk avser risken att inte kunna fullgöra sina betalningsåtaganden då de förfaller, som en konsekvens av otillräcklig tillgång till likvida medel.

Valutarisk

Transaktionsexponering är den risk som påverkar koncernens resultat och
kassaflöde genom de operationella och finansiella transaktioner som sker i annan valuta än respektive koncernbolags funktionella valuta. Koncernens varuförsäljning sker i huvudsak i bolagens lokala valutor men de valutaflöden som uppstår vid köp, av främst varor, i andra valutor ger upphov till den transaktionsexponering koncernen har idag.

Ränterisk

Ränterisk avser den resultateffekt som en ränteförändring orsakar. Hur snabbt en ränteförändring påverkar resultatet beror på räntebindningstiden för krediter och placeringar. Koncernen är nettolåntagare och gör inga placeringar i noterade instrument, varför det i huvudsak är koncernens räntebärande skulder till kreditinstitut som exponeras för ränteförändringar. Huvuddelen av räntebärandeskulder till kreditinstitut har rörlig ränta.

Kreditrisk

Det finns en risk för förluster om motparter som koncernen har likvida medel eller finansiella investeringar med inte kan fullgöra sina plikter, en s.k. finansiell kreditrisk. Det finns även en risk för att våra kunder inte kan fullgöra sina betalningsåtaganden, en s.k. kundkreditrisk.