Midsona presenterar vissa finansiella mått i årsredovisningen som inte definieras enligt IFRS. Midsona anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning, då de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. I nedanstående lista presenteras mått som inte definieras enligt IFRS, om inte annat anges. Syftet med respektive mått anges i kursiv stil.

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL

Årets resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital. För bedömning av bolagets möjligheter att nå upp till en branschmässig rimlig förräntningsnivå på det sammanlagda kapitalet som av ägarna ställts till förfogande.

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL

Resultat före skatt plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. För bedömning av bolagets möjligheter att nå upp till en branschmässig rimlig förräntningsnivå på det sammanlagda kapitalet som av ägarna och långivarna ställts till förfogande.

BRUTTOMARGINAL

Bruttoresultat i förhållande till nettoomsättning. Relevant för bedömning av bolagets möjligheter att nå upp till en branschmässig lönsamhetsnivå.

BÖRSVÄRDE

Antal aktier vid årets utgång multiplicerat med B-aktiens börskurs på balansdagen. För att bedöma bolagets marknadsvärde.

DIREKTAVKASTNING

Utdelning i förhållande till B-aktiens börskurs på balansdagen. Direktavkastning är ett centralt finansiellt mått för bedömning av hur stor del av årets resultat som bolaget delar ut till sina aktieägare.

EBITDA

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar och immateriella anläggningstillgångar. EBITDA är ett centralt resultatmått för att bedöma resultatutvecklingen för bolaget över tid.

EBITDA, före jämförelsestörande poster justerad för IFRS 16-effekt

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar och immateriella anläggningstillgångar justerat för leasingavgifter på nyttjanderättstillgångar till följd av införandet av IFRS 16. EBITDA före jämförelsestörande poster justerad för IFRS 16-effekt är ett relevant resultatmått i syfte att förbättra jämförbarheten för att bedöma resultatutvecklingen med jämförelseåret för att visa hur rsultatet sett ut om IAS 17 fortfrande hade tillämpats.

EBITDA-MARGINAL

EBITDA i förhållande till nettoomsättning. EBITDA-marginal är ett nyckeltal för att bedöma bolagets möjligheter att nå upp till en branschmässig lönsamhetsnivå.

EGET KAPITAL PER AKTIE

Eget kapital i förhållande till antal utestående aktier vid årets utgång. Är ett mått som mäter bolagets nettovärde per aktie och möjliggör bedömning om bolaget ökar aktieägarnas förmögenhet över tid.

FRITT KASSAFLÖDE

Kassaflöde från den löpande verksamheten reducerad med kassaflöde från investeringsverksamheten exklusive förvärv/försäljning av rörelser och förvärv/försäljning av varumärken och produkträttigheter. Är ett mått som mäter bolagets underliggande kassaflöde.

FRITT KASSAFLÖDE PER AKTIE

Fritt kassaflöde i förhållande till genomsnittligt antal aktier. Är ett mått som mäter bolagets underliggande kassaflöde per aktie.

GENOMSNITTLIGT ANTAL AKTIER

Genomsnittet av antalet utestående aktier under året. Finansiella mått definierade enligt IFRS.

JUSTERAD EBITDA

EBITDA rullande 12 månader proforma exklusive förvärvsrelaterade omstrukturerings- och transaktionskostnader. Är ett relevant mått för att öka jämförbarheten av EBITDA över tid.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Jämförelsestörande poster, till exempel omstruktureringskostnader och förvärvsrelaterade kostnader. Är ett mått på rörelseposter som normalt sett inte ingår i bolagets operativa rörelse. Relevant för att bedöma bolagets operativa resultatutveckling eliminerad för sådana ej återkommande rörelseposter.

KUNDKREDITTID

Kundfordringar justerade för mervärdesskatt i förhållande till nettoomsättning. Är ett relevant mått för att bedöma hur snabbt bolaget får betalt av sina kunder.

NETTOOMSÄTTNINGSTILLVÄXT

Årets nettoomsättning minus föregående års nettoomsättning i förhållande till föregående års nettoomsättning. Nettoomsättningstillväxt är ett nyckeltal för att bedöma om bolagets tillväxtstrategi uppfylls samt om ett av bolagets finansiella mål om en genomsnittlig tillväxt på minst 10 procent över tiden uppfylls.

NETTOSKULD

Räntebärande avsättningar och skulder vid årets utgång minus likvida medel. Nettoskuld är ett mått som bolaget betraktar som relevant för kreditgivare och kreditvärderingsinstitut.

NETTOSKULD/EBITDA

Nettoskuld i förhållande till rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar. Nettoskuld/EBITDA är relevant för bedömning av bolagets möjlighet att genomföra strategiska investeringar och att leva upp till sina finansiella åtagaden samt uppfylla ett av sina finansiella mål om att ha en Nettoskuld/EBITDA mindre än 2 gånger.

NETTOSKULD/JUSTERADE EBITDA

Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA. Nettoskuld/justerad EBITDA är relevant för bedömning av bolagets möjlighet att genomföra strategiska investeringar och att leva upp till sina finansiella åtaganden samt uppfylla ett av sina finansiella mål om att ha en Nettoskuld/EBITDA mindre än 2 gånger. Nyckeltalet ökar jämförbarheten av Nettoskuld/EBITDA över tid.

NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD

Nettoskuldsättning i förhållande till eget kapital. Nettoskuldsättningsgrad är ett nyckeltal för att skapa sig en bild av bolagets kapitalstruktur.

ORGANISK FÖRÄNDRING NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättningens förändring mellan år justerad för omräkningseffekter vid konsolidering och för förändringar i koncernstrukturen. Organisk förändring nettoomsättning är ett nyckeltal för att bedöma om bolagets tillväxtstrategi uppfylls, justerad för omräkningseffekter vid konsolidering samt för förvärv och avyttring av rörelser.

P/E-TAL

Börskurs på balansdagen i förhållande till resultat per aktie. Är ett nyckeltal som betraktas som relevant för att bedöma om bolagets aktie är köpvärd eller inte.

RESULTAT PER AKTIE

Årets resultat i förhållande till genomsnittliga antal aktier. Finansiella mått definierade enligt IFRS.

RÄNTETÄCKNINGSGRAD

Resultat före skatt plus räntekostnader i förhållande till räntekostnader. Ränteteckningsgrad är relevant för att bedöma bolagets möjlighet att genomföra strategiska investeringar samt bedöma bolagets möjligheter att leva upp till sina finansiella åtaganden.

RÖRELSEKAPITAL

Omsättningstillgångar som inte är räntebärande minskat med lång- och kortfristiga skulder som inte är räntebärande. Rörelsekapital är ett nyckeltal för att bedöma bolagets förmåga att möta kortfristiga kapitalkrav.

RÖRELSEMARGINAL

Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. Rörelsemarginal är relevant för att bedöma bolagets möjligheter att nå upp till en branschmässig lönsamhetsnivå samt om ett av bolagets finansiella mål om en rörelsemarginal överstigande 10 procent uppfylls. 

SOLIDITET

Eget kapital vid årets utgång i förhållande till balansomslutningen. Soliditet visar hur stor andel av balansomslutningen som utgörs av eget kapital och har inkluderats för att kunna skapa sig en bild av bolagets kapitalstruktur.

STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR

Förändringar i nettoomsättningen till följd av förändringar i koncernstrukturen. Strukturella förändringar mäter hur förändringar i koncernstrukturen bidrar till nettoomsättningsförändringar.

SYSSELSATT KAPITAL

Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och uppskjuten skatteskuld. Sysselsatt kapital är ett mått på det totala kapitalet som bolaget lånar av sina ägare, som oftast får ersättning i form av utdelning, eller lånar av kreditinstitut, vilka får ersättning i form av ränta.

UTDELNINGSANDEL

Föreslagen/beslutad utdelning per aktie i förhållande till årets resultat. Utdelningsandel är relevant för att bedöma huruvida bolaget uppfyller ett av sina finansiella mål om att ha en långsiktig utdelningsandel överstigande 30 procent.

VINSTMARGINAL

Resultat före skatt i förhållande till nettoomsättning. Vinstmarginal är relevant för att bedöma bolagets möjligheter att nå upp till en branschmässig lönsamhetsnivå.