Kommentarer till utfall 2017

TILLVÄXT

Genom förvärvet av Bringwell och en stark utveckling för våra största varumärken nådde koncernen en tillväxt om 25 procent.

EBIT-MARGINAL

EBIT-marginalen före jämförelsestörande poster ökade till 7,1 procent (5,2) genom ökad effektivitet samt realisering av synergier från tidigare förvärv.

NETTOSKULDSÄTTNING/EBITDA

3,9 gånger. Nettoskuldsättning/EBITDA fortsätter nedåt genom Midsonas starka kassaflöde och ett förbättrat resultat. Periodvis kan relationen nettoskuldsättning i förhållande till EBITDA på rullande 12 månadersbasis vara väsentligt högre än målet vid tiden efter ett förvärv, då resultatet från förvärvet ännu inte fått fullt genomslag.

UTDELNINGSPOLICY

Utdelningen för räkenskapsåret 2017, 1,25 kr per aktie, motsvarar 68 procent, vilket innebär att utdelningsmålet uppfyllts under de senaste fem åren.