Kommentarer till utfall 2016

TILLVÄXT

49 procent, till största delen kopplat till förvärvet av Internatural

EBIT-MARGINAL

6,3 procent före poster av engångskaraktär

NETTOSKULDSÄTTNING/EBITDA

6,2. Periodvis kan relationen nettoskuldsättning i förhållande till EBITDA på rullande 12-månadersbasis vara väsentligt högre än målet vid tiden efter ett förvärv, då resultatet från förvärvet ännu inte fått fullt genomslag.

UTDELNINGSPOLICY

Utdelningen för räkenskapsåret 2016, 1,10 kr per aktie, motsvarar drygt 100 procent, vilket innebär att utdelningsmålet överträffats de senaste fyra åren.