Livsmedelsbranschen har en viktig roll i klimatomställningen

Som en europeisk koncern inom livsmedelsbranschen har vi ett ansvar att göra allt vi kan för att bidra till en koldioxidsnål ekonomi och att reducera utsläppen. Vårt långsiktiga mål är att nå netto noll i utsläpp till år 2045 och vår strategi för att uppnå detta, är med fokus på de globala ramverken GHG-protocol, SBTi, TCFD och CDP.


Midsona har som målsättning att vara i framkant när det gäller att bidra till en mer hållbar livsmedelsbransch, och det är ett pågående arbete som alltid kan förbättras. Vi har idag en växande egen produktionsverksamhet i flera
länder som håller hög standard gällande livsmedels- och produktsäkerhet men samtidigt har vi en komplex leverantörskedja med leverantörer från hela världen att hantera.
Vi ser att det finns behov av åtgärder för att bygga ett mer hållbart livsmedelssystem. Riskhanterare och beslutsfattare för livsmedelssäkerhet som har till uppgift att värna om och stärka folkhälsan, verkar i en alltmer mångfacetterad värld.


Folkhälsan är ett ämne som vi brinner för och som genomsyrar vårt sätt att arbeta, vid framtagande av nya produkter och för vårt hållbarhetsarbete i stort. Vi vill inspirera och påverka människor i rätt riktning, till att leva en mer hälsosam livsstil. Det gör vi genom att erbjuda och utveckla många nya växtbaserade eller vegetariska livsmedelsprodukter med bra näringsvärde och ett så litet klimatavtryck som möjligt. Vi bör använda vår betydande fysiska detaljhandelsnärvaro för att spela en större roll för att koppla samman initiativ på lokal nivå. Klimatutmaningarna är nära kopplade till hotet mot den biologiska mångfalden, som vi kommer ha ännu mer fokus på framöver, vilket understryks av sekretariatet för FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) som under 2021 släppte det första officiella utkastet till ett nytt vägledande globalt ramverk för att säkra biologisk mångfald till 2030. Majoriteten av våra mål för 2022 tar hänsyn till miljö, natur och biologisk mångfald på olika sätt, både direkt och indirekt.

För att uppnå verklig förändring behöver vi arbeta på bred front med många insatser samtidigt – det gör vi genom våra sex utvecklingsområden som du kan läsa om i detalj i vår hållbarhetsrapport. Under året har vi tagit ett stort steg framåt i vårt hållbarhetsarbete.


Siv Kjersti Rodal
Director Sustainability Group