Genom vår hållbarhetsstrategi vill vi säkerställa att Midsona är ledande inom hållbarhetsarbetet i vår bransch. Detta gör vi bland annat genom att ha kontroll över våra hållbarhetsrisker och -möjligheter samt att genomföra scenarioanalyser och motsvarande riskhantering. Dessutom krävs gemensam och effektiv organisation och process, hög kompetens samt goda kunskaper om våra intressenters behov och krav.

SCIENCE BASED TARGET

Midsona arbetar med att stärka arbetet med klimatrelaterade risker och möjligheter baserade på TCFD-ramverk (Task Force for Climate related Financial Disclosure). 

För att på lämpligt sätt integrera de potentiella effekterna av klimatförändringar i våra strategiska och finansiella planeringsprocesser måste vi överväga hur klimatrelaterade risker och möjligheter kan utvecklas och de potentiella affärsimplikationer som kan uppkomma under olika förhållanden. Genom en TCFD-risk- och scenarioanalys får vi en möjlighet att visa en uppsättning av möjliga framtidsbilder baserade på klimat. Förståelsen för alternativa scenarier för klimatförändringar gör att vi bättre hanterar Midsonas hållbarhetsutveckling och inte minst genomför nödvändiga åtgärder för att ändra företagets strategi innan det är för sent. Midsonas mål för utsläppskartläggning och Science Based Target från 2020 överensstämmer med det långsiktiga målet att nå utsläppen av netto-noll under andra hälften av århundradet (2050), med kortsiktiga tidsramar för att möjliggöra vår ansvarsskyldighet (15 år). Metoder och bästa praxis inom klimatrelaterad rapportering utvecklas snabbt. Därför måste vi göra justeringar för klimatrelaterade risker och rapportering längs vägen i linje med den senaste klimatvetenskapen. Med TCFD:s risk- och scenarianalyser vill Midsona öka förståelsen för framtida förändringar i risklandskapet.