Extra Bolagsstämma december 2022

Aktieägarna i Midsona AB kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 20 december 2022.

Information om poströstning

Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägarna kan därmed endast att välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning på något av följande sätt:

  1. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Midsona AB, ”extrastämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast den 19 december 2022.
  1. Aktieägare kan även senast den 19 december 2022 avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats, https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

 

För ytterligare information se kallelsen.

PRESSMEDDELANDEN

Pressmeddelande Kallelse

DOKUMENT

Kallelse Extra bolagsstämma 

Fullmakt

Formulär för poströstning

Midsona AB EGM22 - Valberedningens motiverade yttrande.pdf

PROTOKOLL OCH BILAGOR

Stämmoprotokoll EGM dec 2022.pdf

Bilaga 1 - Kallelse.pdf

Bilaga 2 - Poströstningsformulär.pdf

Bilaga 3 - Slutredovisning poströster.pdf