Koncernchef Peter Åsbergs kommentarer till Midsonas bokslutskommuniké 2023

Under fjärde kvartalet fortsatte vi att ta viktiga steg i rätt riktning och kunde se tydliga resultat av vårt arbete, framför allt i förbättrade marginaler och ett rekordstarkt fritt kassaflöde. Därför går vi stärkta in i 2024.

Friggs utvecklades starkt och ekologiskt ökade

Nettoomsättningen minskade med 2 procent till 1 003 Mkr (1 027), men justerat för avslutade distributionsavtal och avyttrade varumärken, som tillsammans hade en nettoomsättning på 50 Mkr i jämförelseperioden, ökade nettoomsättningen med 2 procent. Flera av våra större varumärken, så som Davert, Friggs och Helios fortsatte att utvecklas väl och uppvisade en tvåsiffrig tillväxt. För kategorin ekologiska produkter såg vi en försäljningstillväxt på 5 procent.

Optimerad produktportfölj stärkte bruttomarginalen

Bruttomarginalen, före jämförelsestörande poster, förbättrades till 25,4 procent (22,6) efter genomförda prishöjningar och produktportföljsrationaliseringar. Arbetet med att optimera och förenkla produktportföljen fortsatte där olönsamma produkter avvecklades och vissa ogynnsamma kontraktstillverkningsavtal avslutades. Dessutom avyttrades två mindre icke-strategiska varumärken. Den positiva marginalutvecklingen motverkades dock delvis av en fortsatt svag valutakursutveckling för den svenska kronan och den norska kronan mot de viktiga valutorna EUR och USD under merparten av perioden. Både den svenska kronan och norska kronan började under december stärkas mot både EUR och USD men hann inte få någon effekt på marginalen under kvartalet. För flertalet insatsvaror och färdigvaror var prisbilden stabil, men på fortsatt höga prisnivåer. Sammantaget har vi idag en robustare affär och arbetet med att optimera produktportföljen fortsätter.

Nordics fortsatt ett draglok

Nordics fortsatte att uppvisa god lönsamhet med en mycket stark förbättring i Danmark efter ett framgångsrikt förändringsarbete. Vårt nya marknadsföringskoncept för våra ekologiska varumärken i Norden togs emot väl av både kunder och konsumenter, med en positiv effekt på försäljningen. Hittills har konceptet lanserats för Kung Markatta och Urtekram. Utmaningen med ogynnsam valuta kvarstod och påverkade resultatet negativt, framför allt i Sverige.

Under kvartalet fortsatte vårt arbete med de utmaningar vi har för North Europe och South Europe där vi i viss mån lyckades förbättra resultaten. För North Europe ökade försäljningen med 9 procent framför allt till följd av en stark tillväxt för det egna varumärket Davert som ökade med 17 procent, som en konsekvens av nya listningar. Genomförda åtgärder i verksamheten gav bra effekt och resultatet förbättrades.

För South Europe förbättrades situationen under perioden avseende utmaningar relaterade till produktionsanläggningen i Spanien. Samtidigt omförhandlades ett större kontraktstillverkningsuppdrag till en bättre prisbild, vilket gör att utsikterna ser betydligt ljusare ut för kommande kvartal. I Frankrike såg vi en fortsatt stabilisering av lönsamheten.

För koncernen förbättrades EBITDA, före jämförelsestörande poster, till 60 Mkr (45).

Rekordstarkt fritt kassaflöde

Aktiva åtgärder för att minska rörelsekapitalet och förbättra kassaflödet gav effekt under kvartalet. Kapitalbindningen i varulager minskade med 88 Mkr under det fjärde kvartalet och bidrog till ett fritt kassaflöde om 151 Mkr (120). Fritt kassaflöde förbättrades till 315 Mkr (180) på helårsbasis, vilket medfört att vi successivt har kunnat minska nettoskulden med 278 Mkr till 496 Mkr under året.

Försiktigt positiv inför 2024

För att ytterligare stärka vår position kommer vi att fortsätta att harmonisera sortimentet genom ett minskat antal artiklar, omförhandling av olönsamma avtal och avyttring av icke strategiska varumärken. Vi har redan sett positiva effekter av genomförda sortimentsförändringar vilket gör att vi har en stabil bas att utgå från. Dessutom har råvarupriserna stabiliserats och valutan börjat gå i fördelaktig riktning. Flera studier visar på att människor vill äta hälsosamt och hållbart. Med en strategi och affärsidé som bygger på en passion för hälsosam, naturlig och hållbar mat är hållbarhet en integrerad del av vår verksamhet. I takt med inflationen avtar och att eventuella räntesänkningar implementeras ser jag med tillförsikt fram emot en köpstarkare konsument som kan betala för hållbara alternativ. Sammantaget är jag försiktigt positiv till det generella marknadsläget och Midsonas utsikter under 2024.

Peter Åsberg

VD och koncernchef