Koncernchef Peter Åsbergs kommentarer till Midsonas Bokslutskommuniké 2022

Koncernchefens kommentar

Fjärde kvartalet var fortsatt utmanande och präglades av samma trender som vi sett tidigare under året; ett högt inflationstryck, men samtidigt med ett underliggande intresse för hälsosam, ekologisk mat. Vi fortsatte implementeringen av kostnadsbesparande åtgärder samt förberedde prisökningar med målet att fullt ut kompensera för kostnadsökningarna.

Fortsatt god efterfrågan vid lägre prispunkter

Försäljningen under kvartalet ökade till 1 027 Mkr (1 012) med god tillväxt för våra konventionella varumärken såsom Friggs och Gainomax. Efterfrågan på ekologiska alternativ var fortsatt god och jämfört med tredje kvartalet mildrades tappet för vår ekologiska försäljning. Helios i Norge uppvisade särskilt god tillväxt, men framför allt var tillväxten för private label där prispunkterna är något lägre stark. Sammantaget kan vi konstatera att konsumenternas intresse för våra varumärken och hälsosamma val är intakt.

Prishöjningar får genomslag under första kvartalet 2023

Den exceptionella kostnadsinflation som präglade 2022 fortsatte under fjärde kvartalet. Våra prishöjningar kommer som tidigare kommunicerats framförallt att få genomslag under första kvartalet 2023, vilket under det fjärde kvartalet 2022 syntes i en fortsatt låg bruttomarginal. EBITDA, före jämförelsestörande poster, minskade till 45 Mkr (61), framförallt till följd av den pressade bruttomarginalen, men också på grund av utmaningar i divisionen South Europe där vi hade höga temporära produktions-omkostnader. Vi bedömer att dessa problem kommer att lösas under första kvartalet 2023 och att de framgångsrika kostnadsbesparingar som genomförts i koncernen kommer att synas i siffrorna framgent. Vi bedömer dock att bruttomarginalen under första kvartalet 2023 kan komma att vara fortsatt pressad eftersom vissa kunder passar på att köpa på sig lager innan aviserade prisökningar slår igenom från mitten av februari.

Förstärkt plattform inför framtiden 

Vi har arbetat med att ta ned våra kostnader, men också med att förstärka kassaflödet, vilket resulterade i ett fritt kassaflöde på 120 Mkr (–25). Det är det enskilt starkaste kvartalet någonsin, mycket tack vare en effektivare lagerhantering. Den under kvartalet genomförda nyemissionen om cirka 600 miljoner kronor och vår starka kassaflödesfokus gjorde att nettoskulden vid årsskiftet nästan var halverad jämfört med ett år tidigare. Därmed har vi idag en stabilare plattform att bygga vidare på.

Något ljusare kostnadsutveckling

När det gäller den fortsatta kostnadsutvecklingen för insatsvaror ser vi en viss stabilisering i prisbilden på världsmarknaden. Priserna på ekologiskt sätts dock inte där, utan är mer lokalt förankrade, och där ser vi inte samma tydliga skifte. Vår bedömning är ändå att även priserna på ekologiskt kommer att stabiliseras. Även transport¬kostnaderna har kommit ner något och energikostnaderna har inte blivit riktigt så höga som tidigare befarats. När det gäller den valutamotvind som vi hade under större delen av året såg vi att den mildrades något under kvartalet. Det var positivt att euron och den danska kronan stärktes gentemot dollarn, men kronans fortsatta svaga ställning gentemot euron påverkade negativt.

Vi ser framåt med tillförsikt

Trots ett fortsatt osäkert läge under inledningen av 2023 är vi försiktigt positiva. Den genomförda nyemissionen gör att vi står mycket stabilt och jag vill passa på att tacka för förtroendet. Vi fortsätter att genomföra en mängd åtgärder med fullt fokus på att stärka resultatet och ser att våra kostnadsbesparande åtgärder successivt får önskat genomslag. Dessutom kommer prisökningar under första kvartalet 2023 göra att vi kommer ikapp det kostnadsgap vi sett under tidigare kvartal. Sammantaget ser vi framåt med tillförsikt.

 

Peter Åsberg

VD och koncernchef