BOLAGSORDNING FÖR MIDSONA AB

Antagen vid årsstämma den 24 november 2022.

BOLAGSORDNING

§ 1 Företagsnamn

 Bolagets företagsnamn är Midsona AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

 Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 Verksamhet

 Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag utveckla och marknadsföra hälsoprodukter, innefattande läkemedel och biotekniska produkter, naturläkemedel och kosttillskott, egenvårdsprodukter, hälsolivsmedel samt relaterade produkter, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

 Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 000 kronor och högst 2 000 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

 Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

 Aktie ska kunna utges i två serier, serie A och serie B. Vardera aktieslag äger utges till 100 procent av aktiekapitalet. Vid omröstning på bolagsstämman berättigar aktie av serie A till tio (10) röster och aktie av serie B till en (1) röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal akter de förut äger.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Den häri beskrivna företrädesrätten ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Styrelse

Styrelsen består av tre till nio stämmovalda ledamöter. Inga suppleanter ska utses.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha en till två revisorer, med eller utan suppleanter. Till revisor eller revisorssuppleant får endast auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag utses.

§ 8 Kallelse

 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

§ 9 Föranmälan till bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10 Bolagsstämma

Bolagsstämman ska hållas i Malmö.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning för stämman.
 4. Val av två personer att justera bolagsstämmans protokoll.
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut i fråga om;
 8. a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 9. b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 10. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 13. Val av styrelse, revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.
 14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12 Räkenskapsår

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 14 Omvandling

Innehavare av aktier av serie A äger, inom ramen för det högsta antal aktier av serie B som kan utges, begära omvandling av en eller flera aktier av serie A till motsvarande antal aktier av serie B. Framställning om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen är verkställd när registrering skett.