Grunden för Midsonas verksamhet är en passion för hälsosam mat i kombination med en tydlig önskan om att främja hållbar konsumtion. Vi driver en förändringsagenda med det tydliga målet att påverka människors matvanor mot hälsosamma och hållbara alternativ.

Genom vår hållbarhetsstrategi vill vi säkerställa att Midsona har en ledande position när det kommer till hållbarhetsarbete i vår bransch. Detta gör vi genom att ha kontroll över våra hållbarhetsrisker och -möjligheter, genomföra
scenarioanalyser och motsvarande riskhantering. Som stöd för detta finns en gemensam organisation och en effektiv process etablerade med goda kunskaper om våra intressenters behov och krav. Vår hållbarhetsstrategi visar vår höga ambition och den riktning vi vill gå för att bidra till ett hållbart samhälle.


Strategin utgår från vår mission att hjälpa människor att leva ett hälsosamt liv genom att producera och marknadsföra livsmedel som är hälsosamma, både för människan och miljön. För att nå dit måste Midsona arbeta med det
vi är bäst på, nämligen att:

• Förstå våra intressenter och ligga i fas med deras behov.
• Ha den bästa kunskapen om hälsa och hållbarhet samt den centrala roll som livsmedelskonsumtion spelar i vårt dagliga välbefinnande.
• Samarbeta med våra leverantörer genom hela värdekedjan och ställa krav på att de agerar på ett hållbart sätt

De viktigaste delarna i Midsonas hållbarhetsarbete har fastställts i sex utvecklingsområden – Hållbara varumärken, Hälsosam arbetsmiljö, Ansvarsfulla inköp, Säkra produkter, Effektiv resursanvändning och Effektiva transporter. Dessa har vi kartlagt i linje med FN:s Globala mål för hållbar utveckling (FN:s SDGs).

Utvecklingsområdena har valts utifrån vad som är mest relevant för oss som bolag i vår bransch och för våra intressenter. De ses regelbundet över för att säkerställa att vi arbetar med frågorna på ett värdeskapande sätt och har därför fastställts och analyserats utifrån koncernens hållbarhetsstrategi, utvecklingsmål, handlingsplan och resultatindikatorer samt hållbarhetsrisker och möjligheter. Sammanlagt representerar de var vi ser att vi mest effektivt kan påverka social, miljömässig och ekonomisk utveckling samt för att skapa värde för våra intressenter.

Mål för 2025 och på längre sikt

Midsonas hållbarhetsmål är ett resultat av vårt arbete med att identifiera och analysera våra väsentliga områden med de högsta riskerna i åtanke och samtliga har blivit värderade på kort, medel och lång sikt (>10 år). Ett viktigt
underlag för detta arbete var våra intressenters förväntningar och perspektiv, vilka bidrog till att uppdatera vår strategi med nya realistiska, mätbara och tidsbundna fasta mål. Målen har gjort det lättare för oss att mäta våra framsteg och underlättar även styrningen av våra största och mest väsentliga hållbarhetsrisker och möjligheter. Under 2021 inledde vi åtgärder inom områdena palmolja, vatten och produktsäkerhetscertifiering. Vi har även arbetat för att uppnå en fullständig kartläggning över energianvändningen inom koncernen och som ett resultat av detta har vi valt att addera ett särskilt mål kopplat till energi, med ambitionen att reducera vår energiförbrukning och ha 100 procent förnybar energi innan 2028.

Midsonas Climate Change Strategy


Enligt FN och det senaste klimattoppmötet COP261 visar den senaste vetenskapen att mer behöver göras för att undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna och samtidigt säkra en blomstrande, hållbar ekonomi. Enligt FN är klimatförändringarna den största utmaningen vi står inför i modern tid och det krävs ett omfattande globalt samarbete från alla håll för att kunna bemöta detta.


Midsona har anlagt en Climate Change Strategy som förankrats hos både styrelse och koncernledning i syfte att ta nödvändiga steg mot klimatförändringar. I linje med vårt åtagande till det internationella samarbetsorganet SBTi (Science Based Targets initiative) har vi fastställt ambitiösa och vetenskapligt baserade utsläppsmål, vilka också är godkända av SBTi. Genom sitt godkännande bekräftar SBTi därmed att Midsonas mål överenstämmer med de nivåer som krävs för att uppfylla målen i Parisavtalet.

hållbarhetsmål2021.JPG

BioDiversity

Ekologiska och andra certifieringar

Vår målsättning

Midsona strävar både efter att öka försäljningen av växtbaserat och att ha ett brett sortiment med produkter som på olika sätt bidrar till biologisk mångfald.
FN:s hållbarhetsmål 14 och 15 handlar om bevarandet av biologisk mångfald och aldrig tidigare har det varit så viktigt att arbeta för att bevara den artrikedom som är en förutsättning för vår existens. FN:s konvention om biologisk mångfald uppmanar till breda samarbeten för att säkerställa biologisk mångfald. Genom våra produkter och vår leveranskedja förväntas vi ha kontroll och tillräcklig transparens för att kunna främja en hållbar leveranskedja och råvaror som tar hand om vår biologiska mångfald.

Midsonasträvar efter att producera eller köpa in så stora kvantiteter som möjligt från leverantörer som är certifierade enligt EU ekologiskt jordbruk, produktion och marknadsföring av ekologiska produkter (EU) 2018/848, samt andra produktcertifieringar med positiv miljömässig eller social påverkan som exempelvis KRAV, Vegan, Fairtrade och Demeter.

De senaste åren har Midsona fokuserat på ekologiskt certifierade och växtbaserade produkter och idag är vi Nordens största leverantör inom ekologisk mat med potential även i övriga Europa. Våra ekologiska varumärken hjälper människor att leva hälsosammare med en miljövinst genom att erbjuda högkvalitativa ekologiska växtbaserade
produkter till konsumenter.

SBTis certificat

SBT Rapport

Pressmeddelande Midsonas klimatmål godkända av SBTi

Hållbara Råvaror

Vår målsättning

Hållbara råvaror är avgörande för att erbjuda hållbara produkter, samtidigt kommer försörjningen på råvaror alltid utgöra en risk från flera perspektiv. Aldrig under mänsklighetens historia har den biologiska mångfalden varit så hotad som den är idag. Omsorgsfullt jordbruk, skogsbruk och fiske har en betydande potential att mildra effekterna.


Genom att koncentrera oss på växtbaserade, hållbara råvaror och produkter vill Midsona bidra till ett hållbart jordbruk, skogsbruk och fiske. Koncernen arbetar även med en ökning av tredjepartscertifierade produkter, som
beskrivs på sidan 56. Genom att välja certifierade råvaror främjas en hållbar förvaltning av skog, mark och marina resurser. För Midsonas högriskråvaror, vad gäller klimat och biologisk mångfald, som palmolja, fiskolja, ris, majs,
soja, förpackningsmaterial och papper säkerställs detta ytterligare. Därför har koncernen tagit ställning i nedanstående frågor:


EKOLOGISKT. Midsona strävar efter en produktion med minsta möjliga miljöpåverkan. Grunden för detta tillvägagångssätt är en uppsättning strikta riktlinjer och utarbetade principer, sammansatta och certifierade enligt EU ekologiskt jordbruk, produktion och marknadsföring av ekologiska produkter (EU) 2018/848. Ekologiskt jordbruk är jordbruksmetoder för att producera mat med naturliga ämnen och processer. Det har ofta begränsad miljöpåverkan tack vare ansvarsfull användning av energi och naturresurser, bevarande av biologisk mångfald, bördigare jordar och bättre vattenkvalitet. Dessutom uppmuntrar reglerna för ekologiskt jordbruk till bättre djurvälfärd eftersom bönderna bland annat måste tillgodose djurens beteendebehov. EU:s förordningar om ekologiskt jordbruk sätter tydliga ramar för den ekologiska produktionen i hela EU.


GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER (GMO). Midsonas produkter ska inte innehålla råvaror från genetiskt modifierade grödor. Vi accepterar inte produkter som är förtecknade i EU-kommissionens register över genetiskt modifierade organismer eller produkter som är märkta med texten ”Denna produkt innehåller genetiskt modifierade organismer”, 1829/2003 och 1830/2003. Bland våra råvaror med hög risk för inblandning av genetiskt
modifierat (GM) material finns soja, majs, raps och ris.

ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL (RSPO). Skyddet av regnskogen och urbefolkningen är väsentligt ochåtgärder mot avskogning och utrotning av livsmiljöer måste vidtas. Midsona ska undvika palmolja eller, om det inte är möjligt på grund av produktbehov vad gäller kvalitet och säkerhet, endast använda RSPO-certifierad palmolja som främjar en ansvarsfull produktion. Till 2025 ska Midsona egna varumärken vara 100 procent fria från palmolja.


FRIENDS OF THE SEA (FOS) FÖR FISKOLJA. Hållbara fiskemetoder och hållbarhetscertifieringar är nödvändiga och brådskande för att säkerställa ett hållbart nyttjande av haven och marina resurser. Midsona ska säkerställa att
fiskoljan i våra varor enbart kommer från hållbart fiske.


FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC) FÖR HÅLLBARA PAPPERSPRODUKTER. Midsona ska bidra till ett miljövänligt och socialt ansvarsfullt nyttjande av skogen. Koncernen ska endast köpa FSC-certifierade pappersprodukter, alternativt PEFC-märkt.


VÄXTBASERAD RÅVARA OCH DJURSKYDD. Djur ska behandlas väl och skyddas från onödigt lidande och sjukdomar. Midsona ska marknadsföra och tillgängliggöra växtbaserade produkter som ett ansvarsfullt alternativ till animaliska produkter, och aldrig marknadsföra produkter som har testats på djur. Växtbaserade produkter ett viktigt steg för ett koldioxidsnålt samhälle.