Bolagsstyrning

Midsonas bolagsstyrning utgår från lagstiftning, bolagsordning, börsens regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning samt interna policyer och riktlinjer. Midsona har inga avvikelser att rapportera.

Ansvaret för styrning och kontroll av koncernen fördelas mellan aktieägare på bolagsstämman, styrelse och verkställande direktör. Företaget har definierat tydliga roller och ansvarsfördelning mellan styrelse och ledning och de olika organen.

Bolagsstyrningsrapport 2017

Midsona har inga avvikelser från bolagsstyrningskoden att rapportera.

Bolagsstyrningsrapport 2016

Midsona har inga avvikelser från bolagsstyrningskoden att rapportera.

Bolagsstyrningsrapport 2015

Midsona har inga avvikelser från bolagsstyrningskoden att rapportera.

Bolagsstyrningsrapport 2014

Midsona har inga avvikelser från bolagsstyrningskoden att rapportera.

Bolagsstyrningsrapport 2013

Midsona har inga avvikelser från bolagsstyrningskoden att rapportera.