God affärsetik

Midsona uppförandekod bekräftar våra höga krav på god affärsetik samt vår efterlevnad av lagar och regler på de geografiska områden där vi är verksamma. Koden utgör ett ramverk för vår verksamhet, den summerar våra principer och utgör en vägledning för våra anställda i hur våra dagliga affärsaktiviteter skall utföras.

Midsonas Code of Conduct finns på alla språk där vi har verksamhet - samt på engelska - och alla Midsonas anställda har fått en egen kopia och skall bekräfta att de tagit del av och förstått koden. Koden ingår också i vår introduktion för nyanställda.

I april 2011 anslöt sig Midsona till FN Global Compact. Detta innebär att vi stödjer och aktivt arbetar för de tio principerna kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Att Midsona har anslutit sig till FN Global Compact innebär också att vi årligen skall rapportera våra framsteg.Utifrån dessa riktlinjer har Midsona arbetat fram sin Code of Conduct.

Grunderna i Midsonas Code of Conduct


MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Vi respekterar alla individers rättigheter och vi diskriminerar inte eller begår andra brott mot mänskliga rättigheter.

MEDARBETARE

Vi respekterar våra anställda och deras rättigheter.

MILJÖ

Vi åtar oss att arbeta för att bedriva vår verksamhet på ett sätt som bidrar till en sund och hållbar miljö.

ANTIKORRUPTION

Vi ska alltid använda oss av rättvisa affärsmetoder och ha en nolltolerans vad gäller korruption.

          UN Global Compact