God affärsetik

Som vägledning har Midsona utvecklat sin Code of Conduct samt ett flertal policys, efterlevnad av dessa följs årligen upp av koncernledningen. Målet är att detaljgranska och vid behov revidera två till fem policys årligen.

Midsonas Code of Conduct förklarar koncernens ställningstagande inom centrala områden. Koden är därmed ett centralt styrdokument som klargör hur medarbetarna bör agera och ingår som en naturlig del vid introduktionen av nya medarbetare. Alla inom Midsona förväntas känna till dess innehåll.

I april 2011 anslöt sig Midsona till FN Global Compact. Detta innebär att vi stödjer och aktivt arbetar för de tio principerna kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Att Midsona har anslutit sig till FN Global Compact innebär också att vi årligen skall rapportera våra framsteg.Utifrån dessa riktlinjer har Midsona arbetat fram sin Code of Conduct.

Grunderna i Midsonas Code of Conduct


MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Vi respekterar alla individers rättigheter och vi diskriminerar inte eller begår andra brott mot mänskliga rättigheter.

MEDARBETARE

Vi respekterar våra anställda och deras rättigheter.

MILJÖ

Vi åtar oss att arbeta för att bedriva vår verksamhet på ett sätt som bidrar till en sund och hållbar miljö.

ANTIKORRUPTION

Vi ska alltid använda oss av rättvisa affärsmetoder och ha en nolltolerans vad gäller korruption.

Midsonas Code of Conduct finns - förutom på svenska och engelska - även på danska, finska, norska och tyska.

          UN Global Compact

Rapporter till UN Global Compact