Midsona Bokslutskommuniké 2021

fredag den 4 februari 2022

Ökade kostnader för insatsvaror och en utmanande marknad tyngde resultatet i kvartalet

Oktober–december 2021 (fjärde kvartalet)

● Nettoomsättningen uppgick till 1 012 Mkr (1 083).

● EBITDA uppgick till 61 Mkr (114), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 6,0 procent (10,5).

● Periodens resultat uppgick till 1 Mkr (55), motsvarande ett resultat per aktie på 0,01 kr (0,85) före och efter utspädning.

● Fritt kassaflöde uppgick till –25 Mkr (102).

● Midsona tillträdde förvärvet av Vitality den 1 oktober.

● Det globala miljöinitiativet CDP tilldelade Midsona en hög ranking för sin klimatförändringsstrategi i sin årliga klimatenkät.

Januari-december 2021 (helår)

● Nettoomsättningen uppgick till 3 773 Mkr (3 709), men med utmaningar i den organiska tillväxten till följd av vissa leveransproblem samt föregående års hamstringseffekter och förhöjda hushållskonsumtion.

● EBITDA uppgick till 313 Mkr (390), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 8,3 procent (10,5).

● Periodens resultat uppgick till 89 Mkr (176), motsvarande ett resultat per aktie på 1,31 kr (2,70) före utspädning och 1,30 kr (2,69) efter utspädning.

● Fritt kassaflöde uppgick till –94 Mkr (252).

● Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2021. 

Koncernchefens kommentar

Fjärde kvartalet var som tidigare kommunicerats utmanande. Öppningseffekter efter pandemin hämmade vår försäljning eftersom såväl kunder som konsumenter avvecklade lager och överlag konsumerade mindre. Högre kostnader för insatsvaror, energi och transporter hade en avsevärd negativ påverkan på bruttomarginalen. Vi hade dessutom stora leveransstörningar.

Vi tog marknadsandelar i en tuff marknad

Kvartalet inleddes försäljningsmässigt mycket svagt och det var först under december som försäljningen var i linje med föregående år, en trend som fortsatte under januari. Försäljningen för kvartalet uppgick till 1 012 miljoner kronor, en minskning med drygt 6 procent jämfört med det starka fjärde kvartalet 2020. Även om utvecklingen för våra varumärken var förhållandevis svag är vår bedömning att vi tog marknadsandelar, speciellt i Frankrike och Spanien där utrullningen av vårt varumärke Happy Bio fortsatte enligt plan och visade tillväxt. Varumärket Davert i DACH-regionen uppvisade ett svagare kvartal, men vi gläds åt att Davert nyligen togs in i ett antal testbutiker hos en av Tysklands ledande dagligvaruhandelskedjor.

Svag marginal för att rädda kundrelationer

Under kvartalet ledde dåliga skördar och fortsatta leveransstörningar till bristsituationer och dramatiska prisökningar för ett antal nyckelråvaror, bland annat ekologiska chiafrön som är en stor produkt i Tyskland. Överlag såg vi kraftigt ökade kostnader inom koncernens samtliga divisioner, men vår danska produktionsenhet i Tilst drabbades speciellt hårt eftersom System Frugt, som är starka inom torkad frukt och nötter har sin högsäsong inför julhelgen. För att säkerställa leverans köpte vi inom delar av koncernen råvaror på spotmarknaden till höga priser, vilket kraftigt hämmade marginalen. Detta till trots är vår bedömning att det var rätt val för att långsiktigt vårda våra kundrelationer. Bruttomarginalen sjönk till 23,9 procent och EBITDA före jämförelsestörande poster minskade till 61 miljoner kronor.

Prisökningar och andra lönsamhetsförbättrande åtgärder

För att kompensera för kostnadsökningarna har vi som tidigare aviserats infört prisökningar på flertalet av våra varor, vilket generellt mottagits väl. På grund av avtalade aviseringsfönster och förhandlingar finns dock en inbyggd fördröjning om cirka fem månader från det att kostnadsökningarna uppstår tills prisökningarna

implementeras, vilket innebär att vi räknar med full effekt först i början av andra kvartalet. Därutöver har vi initierat andra lönsamhetsförbättrande åtgärder och vidtagit åtgärder för att förbättra leveranskedjan för att få större säkerhet i varuförsörjningen och en stabilare prisbild.

Fokus på kassaflöde

Ett långsiktigt starkt kassaflöde är en förutsättning för att kunna investera i våra varumärken och skapa utrymme för att via förvärv fortsatt delta i konsolideringen av den europeiska marknaden. För att stärka kassaflödet initierar vi program för att minska bolagets kapitalbindning. Vidare har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman att ingen utdelning för 2021 lämnas.

Utsikter för 2022

Vi har tagit en position som en av de ledande aktörerna inom ekologiska produkter och växtbaserade köttalternativ på den europeiska dagligvaruhandelsmarknaden. Ett exempel på vår framgång är avtalet med Spaniens största dagligvaruhandelskedja Mercadona som vi meddelade efter periodens slut. Våra kylda växtbaserade köttalternativ kommer att säljas under Mercadonas egna varumärke Hacendado, vilket är en verklig kvalitetsstämpel. Produkterna kommer produceras i vår utökade produktionskapacitet i Castellcir tillsammans med varor under egna varumärken för växtbaserade köttalternativ och på så sätt stärka marginalen för vår affär.

Vi ser en fortsatt osäkerhet för 2022 med en volatil prisbild och utmaningar i värdekedjan. Bruttomarginalen kommer att vara utmanad under första kvartalet 2022. Vi kommer först i början av andra kvartalet fullt ut ha implementerat de prishöjningar som vi aviserade under hösten. Vi följer noga kostnadsutvecklingen för råvaror, transporter och energi och utesluter inte behovet av ytterligare prishöjningar. Vi vidtar även en rad förändringar för att stärka varuförsörjningskedjan och den kommersiella kraften med den tydliga ambitionen att skapa organisk tillväxt för våra varumärken. Vi har grundligt gått igenom de marknader där vi haft problem, främst Danmark och Tyskland, och förväntar oss en successiv förbättring.

Därmed är jag trots nuvarande utmaningar optimistisk om framtiden. I grunden ligger en fortsatt stark konsumenttrend för våra produkter. Vi är fast övertygade om att de åtgärder som vi nu vidtar kommer ge effekt och ta oss tillbaka till lönsam tillväxt.

Peter Åsberg

VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Peter Åsbergs och Max Bokanders försorg för offentliggörande den 4 februari, 2022 kl. 8:00 CET.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.


Dokument och länkar

Midsona_Q4_2021
Pressmeddelande-Bokslutskommunike2021