Midsona utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om upp till 500 miljoner kronor

tisdag den 24 augusti 2021

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE KUNNA VARA OLAGLIG, KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Midsona AB (publ) (”Midsona” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”) att utreda förutsättningarna att genomföra en riktad kontant nyemission av B-aktier om upp till 500 miljoner kronor genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Transaktionen”). Bolaget avser att huvudsakligen använda den potentiella emissionslikviden till att stärka Bolagets finansiella position för att öka Bolagets finansiella flexibilitet att kunna agera på identifierade förvärvsmöjligheter. Stena Adactum AB (”Stena Adactum”), Midsonas största ägare, som för närvarande innehar cirka 23,3 procent av det utestående kapitalet och cirka 27,9 procent av de utestående rösterna i Bolaget, har åtagit sig att åtminstone teckna aktier motsvarande sin prorata-andel i Transaktionen, förutsatt att vissa sedvanliga villkor är uppfyllda.

Transaktionen

Bolaget har gett Danske Bank i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission av B-aktier om upp till 500 miljoner kronor. Transaktionen riktar sig till svenska och internationella investerare av institutionell karaktär. Teckningskursen, och det totala antalet nya B-aktier, kommer att bestämmas genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande, som kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande.

Styrelsen i Midsona avser att genomföra Transaktionen genom att besluta om nyemission med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2021. Styrelsens beslut att genomföra Transaktionen beräknas fattas innan handeln påbörjas på Nasdaq Stockholm den 25 augusti 2021. Styrelsen kan komma att besluta om att förlänga eller förkorta anmälningsperioden och kan när som helst välja att avbryta Transaktionen och således avstå från att genomföra den riktade nyemissionen. Eftersom teckningskursen i Transaktionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens i Midsona bedömning att teckningskursens marknadsmässighet kommer att säkerställas. Bolaget kommer att meddela resultatet av Transaktionen i ett efterföljande pressmeddelande.

Midsona, som historiskt har genomfört ett stort antal framgångsrika förvärv, har en fortsatt aktiv förvärvsagenda och offentliggjorde nyligen förvärvet av Vitality and Oy. Bolaget ser stora möjligheter att fortsätta konsolidera marknaden och utvärderar kontinuerligt nya förvärv. Midsonas pipeline med framtida förvärvsmöjligheter är för närvarande mycket stark och Bolaget för ett antal aktiva dialoger om möjliga förvärv. Bolaget avser att huvudsakligen använda den potentiella emissionslikviden från Transaktionen till att stärka Bolagets finansiella position för att öka Bolagets finansiella flexibilitet att kunna agera på identifierade förvärvsmöjligheter.

Stena Adactum, Midsonas största aktieägare som för närvarande innehar cirka 23,3 procent av det utestående kapitalet och cirka 27,9 procent av de utestående rösterna i Bolaget, har åtagit sig att åtminstone teckna aktier motsvarande sin prorata-andel i Transaktionen, förutsatt att vissa sedvanliga villkor är uppfyllda.

Bakgrunden till styrelsens i Midsona avsikt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa en så tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning som möjligt i syfte att finansiera fortsatta värdeskapande förvärv.

Bolaget har, i samband med Transaktionen, åtagit sig att, med sedvanliga undantag och förutsatt att Transaktionen genomförs, inte emittera ytterligare aktier under en period om 90 kalenderdagar från och med likviddagen. Dessutom har personer i Bolagets styrelse och ledning åtagit sig att, med sedvanliga undantag och förutsatt att Transaktionen genomförs, inte sälja några aktier i Bolaget under en period om 90 kalenderdagar från och med likviddagen. Därutöver har även Stena Adactum åtagit sig att, med sedvanliga undantag och förutsatt att Transaktionen genomförs, inte sälja några aktier i Bolaget under en period om 90 kalenderdagar från och med likviddagen.

Rådgivare

Danske Bank är Sole Global Coordinator i samband med Transaktionen. Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Danske Bank.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Åsberg, CEO och Koncernchef

Telefon:          +46 730 26 16 32

E-post:           peter.asberg@midsona.com

Max Bokander, CFO

Telefon:         +46 708 65 13 64

E-post:           max.bokander@midsona.com

Denna information är sådan information som Midsona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Peter Åsbergs försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2021 kl. 17:31 CEST.

Om Midsona 

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av den riktade emissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett investeringsbeslut med anledning av den riktade emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.

Ingen av Bolaget, Sole Global Coordinator eller till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

INFORMATION TILL DISTRIBUTÖRER

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Midsonas aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Midsonas aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Midsonas aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Midsonas aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den riktade nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Sole Global Coordinator endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Midsonas aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Midsonas aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.


Dokument och länkar

Midsona_pressmeddelande_2021-08-24