Midsona ska bidra till hälsa och välbefinnande och skapa värde och nytta för alla intressenter. Detta innebär ett långsiktigt engagemang där Midsona måste se över och kontrollera att verksamheten använder resurserna på ett hållbart sätt så att människor ska kunna leva och må bra, utan att för den skull äventyra kommande generationers möjligheter att göra detsamma.

Midsonas verksamhet påverkar miljön genom att använda vatten, energi, emballage och transport av produkter. Koncernen tar redan i dag ansvar för att den egna ekologiska produktionen ska ha minsta möjliga negativa påverkan på miljö och människor. I förlängningen visar det vägen för Midsona vad gäller kontor, lager och dessutom frakten av våra produkter.

FÖRNYBAR ENERGI

Nya produktionsmetoder, energibesparingar, ännu bättre avfallskontroll och förpackningslösningar är områden som Midsona identifierat som viktiga för effektiv resursanvändning i koncernen, t ex

  • energi ska vara förnybar och förbrukningen ska pressas till ett minimum
  • mängden avfall ska minimeras och så mycket som möjligt ska sorteras
  • Midsona ska minska mängden fröpackningsmaterial
  • Midsona ska mäta all elförbrukning, vattenförbrukning och allt avfall

ÅTERVINNINGSBARA FÖRPACKNINGAR TILL 2022

ENERGI

Hos Midsonas produktionsenhet i Ascheberg, Tyskland, har 3 633 kvadratmeter solpaneler installerats på anläggningens tak. Panelerna producerar cirka 24 procent av energibehovet, resterande kommer från förnyelsebara energikällor.

Vid vår andra produktionsanläggning i danska Mariager har installerats solpaneler och lokala vindturbiner. Övrig energiförbrukning kommer från en lokal biobränsleanläggning.

AVFALL

Midsona mäter och sorterar allt avfall på alla egna faciliteter. Organiskt avfall från Malmökontoret används till biobränsle för kommunens personbilar. Vid Aschebergenheten används det organiska avfallet dels till en extern biobränsleanläggning och en kompostanläggning, dels som foder. I Norge, där Midsona 2016 flyttade in i Oslos mest hållbara kontorsbyggnad, används avfallet till biogas, bland annat som bränsle till bussar.