För att stödja FN:s mål nr 2 och 12 om att stoppa hunger och främja hållbar produktion och konsumtion, fokuserar Midsona på livsmedelssäkerhet och förbättrad näring samt att främja hållbart jordbruk.

MÄRKNINGAR

Midsonas produkter är certifierade enligt många olika standarder. Certifieringarna syns på våra förpackningar och ger konsumenten vägledning att välja hållbara och hälsosamma alternativ. Alla certifieringar ställer stränga krav på kvalitets-, miljö- och hållbarhetsarbetet och blir som en kvalitetsstämpel på våra produkter.

En stor del av Midsonas egna produktion är certifierad i enlighet med internationella standarder, vilket för livsmedel innebär GFSI-erkända (Global Food Safety Initiative) standarder. 75 procent (6 av 8 enheter) täcks 2020 av ett kvalitetshanteringssystem för livsmedel, certifierat enligt en GFSI-erkänd standard.

KVALITETSHANTERINGSSYSTEM

Midsonas system för att säkerställa produkt- och livsmedelssäkerhet för egen produktion i Midsona består av:

  • kvalitets- och produktsäkerhetspolicy, procedurer och instruktioner med tydlig och effektiv struktur och ansvarsfördelning
  • alla nödvändiga föreskrifter, certifieringar och tillstånd som rör verksamheten och våra produkter
  • medarbetare med regulatorisk och kvalitetskompetens för att utvärdera leverantörer, råvaror och färdiga produkter samt för att se till att Midsona följer alla regler och krav på säkra och lagliga produkter
  • system med handlingsplaner över produkter som inte uppfyller kraven samt spårbarhet, återkallelse och anspråk

För livsmedel baseras kvalitets- och livsmedelssäkerhetshanteringsystemet på riskanalyser, HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point). Uppföljning sker genom regelbundna internrevisioner, eller självinspektioner, samt granskning av tredje part. Midsona kontrollerar regelbundet behovet av kompletterande kompetens för våra medarbetare och/eller förändrad styrdokumentation.

Under 2020 genomförde Midsona 10 återkallelser i koncernen.

Sammanställning logos till hemsidan.JPG

Säkra produkter 2020.jpg


STYRNINGSDOKUMENT

Produktsäkerhet är alltid högsta prioritet inom Midsona. Vår kvalitetspolicy synliggör Midsonas åtagande om ett kvalitets- och produktsäkerhetsarbete som utförs på ett systematiskt, aktivt och kontinuerligt sätt. 

Kvalitetspolicy


Med Midsonas arbete för trygga produkter med hög kvalitet bidrar vi till FN:s mål om att reducera hunger samt om ansvarsfull konsumtion och produktion.

mål nr 2.jpg mål nr 12.jpg

Mer information om detta utvecklingsområde finns i Midsonas hållbarhetsrapport.