Koncernchef Peter Åsbergs kommentarer till Midsonas delårsrapport januari-september 2018

Fortsatt förbättrad försäljning och resultat

Midsonas försäljning tredje kvartalet ökade med 35 procent och uppgick till 773 Mkr (573). Det underliggande operativa resultatet, mätt som EBITDA före jämförelsestörande poster, blev 68 Mkr (52) och var det högsta någonsin i koncernens historia. Det fria kassaflödet förbättrades till 96 Mkr (17).

Delvis utmanande förutsättningar i kvartalet

Sommaren 2018 var ovanligt varm och ett antal varugrupper påverkades, enligt vår bedömning, negativt av vädret. Trots det lyckades vi uppnå en organisk tillväxt på 2 procent. Koncernens åtta prioriterade varumärken uppvisade en tillväxt på 4 procent. Friggs, MyggA samt det nya distributionsavtalet för HRA Pharma bidrog bland annat positivt. Försvagningen av den svenska kronan mot euron fortsatte med en avsevärd negativ effekt på Sveriges och koncernens resultat. Vi har initierat prisökningar för att kompensera, men de kommer först att få genomslag i resultatet under första halvåret 2019.

God utveckling i förvärvade Davert

Midsona tillträdde förvärvet av tyska Davert i maj 2018. Under sommaren har integrationsarbetet varit intensivt och det har fortgått helt enligt plan i ett mycket gott samarbetsklimat. Vi har kunnat konstatera att det föreligger synergier inom områden som cross-selling, produktinnovation, inköp och produktion. År 2022 förväntas dessa synergier ha en årlig positiv effekt på EBITDA med cirka 40 Mkr. Den underliggande verksamheten i Davert har också utvecklats väl med en ökad försäljning och en förbättrad EBITDA-marginal jämfört med samma kvartal föregående år.

Konsolidering av den europeiska marknaden via förvärv

Förvärvet av Davert var Midsonas första större steg utanför hemmamarknaden i Norden. Vi är ett av de ledande bolagen inom hälsa och välbefinnande i Norden och det har därför varit naturligt att nu höja blicken mot Europa. Vi har kunnat konstatera att den europeiska marknaden är fragmenterad på samma vis som den nordiska var då vi startade vår förvärvsresa. Företrädesvis består marknaden av privatägda bolag med positioner i någon eller några nischer. Vi har identifierat ett antal intressanta objekt och undersöker löpande möjligheterna till nya europeiska förvärv.

Fortsatta möjligheter till Försäljningstillväxt och resultatförbättring

Den starka utvecklingen till trots är bedömningen att det finns möjligheter till fortsatt försäljningsökning och resultatförbättring genom att accelerera tillväxten för våra varumärken, fortsatt långsiktigt förändringsarbete, att integrera förvärvade Davert samt fler förvärv. Vi förbereder för nya förvärv utanför Norden med visionen att på sikt bli ett av de ledande bolagen inom hälsa och välbefinnande i Europa.