Koncernchef Peter Åsbergs kommentarer till Midsonas bokslutskommuniké 2018

Ökad omsättning och förbättrat EBITDA

2018 blev ännu ett år med god försäljnings- och resultatutveckling. Försäljningen ökade med 33 procent till 2 852 MSEK (2 146). EBITDA, före jämförelsestörande poster, förbättrades till 241 MSEK (190). Vi stärkte vår marknadsposition i Norden och etablerade oss i Tyskland genom förvärvet av Davert. Året var dock inte utan utmaningar. Under andra halvåret påverkades bolagets marginal negativt av ofördelaktig valutakursutveckling och ökande priser för vissa, främst ekologiska, råvaror. Effekten blev särskilt stor i fjärde kvartalet. Trots god försäljningstillväxt till 755 MSEK (571) blev EBITDA, före jämförelsestörande poster, oförändrat 59 Mkr (59).

Nordiskt effektiviseringsprogram för stärkt konkurrenskraft 

Som ett resultat av Midsonas starka tillväxt och internationella expansion, arbetar vi löpande med att anpassa vår koncernstruktur och geografiska organisation för att skapa högre effektivitet. Vi arbetar därför med: 

  • Optimering av den nordiska organisationen, där delar av verksamheten koncen­treras till Malmö och verksamheten i Örebro planeras att avvecklas. Vissa tjänster i Norge, Danmark och Finland kommer att tas bort eller flyttas till Malmö. Ambitionen är också att minska kostnaderna för sålda varor samt icke personalrelaterade försäljnings- och administrations­kostnader. Förändringarna kommer att vara föremål för fackliga förhandlingar. Programmet beräknas ge årliga kostnadsbesparingar om cirka 40 MSEK, med full effekt under 2021, och förväntas ge engångskostnader om cirka 20 MSEK som belastar koncernens resultat det första kvartalet 2019.

Bolaget har idag en ledande position med starka varumärken inom prioriterade kategorier i Norden och har under ett antal år redovisat försäljningstillväxt och ökad lönsamhet. För att fortsatt arbeta med den långsiktiga konkurrenskraften samt dessutom kompensera för negativa valuta- och råvarueffekter genomför vi ett antal åtgärder: 

  • Vi fortsätter att investera i innovation och varumärken. De flesta av koncernens varumärken upp­visade tillväxt 2018 men några av de stora ekologiska varumärkena hade lägre tillväxt än tidigare. Vi har därför initierat ett större program för att göra dem mer relevanta och attraktiva för kunder och konsumenter. 
  • I slutet av 2018 aviserades prishöjningar för att kompensera negativ påverkan från valuta och råvaror. Dessa höjningar får genomslag första kvartalet 2019.

Etablering i Europa

I maj 2018 tog vi vårt första större steg utanför Norden med förvärvet av tyska Davert och mot ambitionen att bli ett av de ledande bolagen inom hälsa och välbefinnande i Europa. Detta förvärv ger Midsona en stark position på den största marknaden för ekologiska livsmedel i Europa. Integrationen har gått enligt plan. Vi har börjat realisera utlovade synergier främst inom produktion och inköp. Samtidigt har vi gjort en stor investering i ny teknik under senare delen av 2018 som ger utökade försäljningsmöjligheter inom ekologiska livsmedel.

Växtbaserat, ekologiskt och hållbart

Grunden i Midsonas affär vilar på starka trender kring människors ökande intresse för hälsa och välbefinnande kombinerat med en tydlig önskan att konsumera hållbart - ett paradigmskifte där människor allt mer väljer bort animaliska produkter, onödiga tillsatser och produkter med dåligt näringsinnehåll. Midsonas fokus på växtbaserade, rena och ekologiska produkter gynnas av dessa trender. Vi har en stor passion för att påverka människors matvanor mot hälsosamma och hållbara alternativ.

Förbättrat kassaflöde

Det fria kassaflödet är en viktig indikator på Midsonas framsteg. Det ökade till 176 Mkr (125) under 2018. Vi har alltså fortsatt att utveckla verksamheten och börjat skapa manöverutrymme för nya expansiva förvärv. Starka kassaflöden är också en förutsättning för en generös utdelningspolitik. Styrelsen föreslår en utdelning på 1,25 kr per aktie (1,25) för 2018. 

Prioriteringar för 2019

Huvudfokus 2019 kommer att vara att optimera vår nordiska plattform och därmed skapa bästa förutsättningar för tillväxt för våra varumärken. Parallellt skall utlovade kostnadsbesparingar göras. Midsona skall fortsätta integrationen av Davert och samtidigt söka nya förvärv med den tydliga ambitionen att bli ett av de ledande bolagen inom hälsa och välbefinnande i Europa.