Organisation

Marknadsföring och försäljning av Midsonas produkter sker genom de fyra affärsområdena Sverige, Danmark, Norge och Finland. Affärsområdescheferna rapporterar till Director Nordics.

Koncernchefen utses av styrelsen och ansvarar för den dagliga verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer.

Externinformation och investerarkontakter samt koncernredovisning, internkontroll, skatt och försäkringar hanteras av moderbolaget. Även IT-funktion och Supply är centrala funktioner. VD för Northern Europe rapporterar till koncernchefen.

Funktionerna för personal, ekonomi och administration samt försäljning är lokalt baserade.

Läs mer i Midsonas årsredovisning 2017 sidorna 107-108.