Kommentar till utfall 2017

tillväxt: över 10 procent i genomsnitt per år

Måluppfyllelse 2017

Genom förvärvet av Bringwell och stark utveckling för våra största varumärken nådde koncernen en tillväxt om 25 procent.

EBIT-marginal: över 10 procent

Måluppfyllelse

EBIT-marginalen före jämförelsestörande poster ökade till 7,1 procent (6,2) genom ökad effektivitet samt realisering av synergier från tidigare förvärv.

Nettoskuldsättning/EBITDA: mindre än 2 gånger

Måluppfyllelse

3,9 gånger. Nettoskuldsättning/EBITDA fortsätter nedåt genom Midsonas starka kassaflöde och ett förbättrat resultat. Periodvis kan relationen nettoskuldsättning i förhållande till EBITDA på rullande 12-månadersbasis vara väsentligt högre än målet vid tiden efter ett förvärv, då resultatet från förvärvet ännu inte fått fullt genomslag.

Utdelningspolicy: minst 30 procent av resultat efter skatt

Måluppfyllelse

Styrelsens förslag om 1,25 kronor motsvarar 68 procent, vilket innebär att utdelningsmålet uppfyllts under de senaste fem åren. En fortsatt god och i år höjd utdelning är ett mått på Midsonas utveckling och framtidstro.