Ersättning till styrelsen

Arvodet till styrelsens ledamöter beslutas av årsstämman på förslag av valberedningen.

Vid årsstämman den 25 april 2018 beslutades att arvode för 2018/2019 skall utgå till styrelsens ordförande med 550 000 kr (inklusive utskottsarbete) och till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget med vardera 225 000 kr.

Därutöver skall 50 000 kr utgå till revisionsutskottets ordförande samt 30 000 kr utgå till varje styrelseledamot utom styrelseordföranden som ingår i revisionsutskottet. 20 000 kr skall utgå till varje styrelseledamot utom styrelseordföranden som ingår i ersättningsutskottet.

Styrelsen är utöver dessa ersättningar inte berättigad till annan kompensation än för resor och logi.