Ersättning till styrelsen

Arvodet till styrelsens ledamöter beslutas av årsstämman på förslag av valberedningen.

Vid årsstämman den 26 april 2017 beslutades att arvode för 2017/2018 skall utgå till styrelsens ordförande med 500 000 kr (inklusive utskottsarbete) och till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget med vardera 200 000 kr.

Därutöver skall 20 000 kr utgå till varje styrelseledamot utom styrelseordföranden som ingår i revisionsutskottet och 20 000 kr utgå till varje styrelseledamot utom styrelseordföranden som ingår i ersättningsutskottet.

Styrelsen är utöver dessa ersättningar inte berättigad till annan kompensation än för resor och logi.