Revision

Vid årsstämman 2017 återutsågs auktoriserade revisionsfirman Deloitte AB för ytterligare en ettårsperiod fram till och med årsstämman 2018. Vid årsstämman 2017 beslutades att ersättning till extern revisor utgår enligt godkänd räkning.

Revisorn granskar bolagets årsredovisning, delårsrapport för tredje kvartalet och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Revisorn deltar i varje revisionsutskottssammanträde och rapporterar löpande till revisionsutskottet. Revisionen avrapporteras till aktieägarna i revisionsberättelsen som utgör en rekommendation till aktieägarna inför deras beslut på årsstämman. Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen och god revisionssed.

Midsonas revisorer

Per-Arne Pettersson

Huvudansvarig revisor

Född 1959. Auktoriserad revisor hos Deloitte AB.

Revisor i Midsonakoncernen sedan 2014.

Jeanette Roosberg

Född 1973. Auktoriserad revisor hos Deloitte AB.

Revisor i Midsonakoncernen sedan 2014.