Årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättningar till Midsonas ledande befattningshavare (verkställande direktör och övriga medlemmar i ledningsgruppen). Följande riktlinjer har godkänts att gälla längst till årsstämman 2024.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Midsona ska erbjuda ledande befattningshavare marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön, möjlighet till rörlig ersättning i form av bonus, försäkringar, pensionsförmåner, avgångsvederlag samt övriga förmåner.

Fast lön

Ska baseras på den enskilda medarbetarens befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Den fasta lönen ska vara föremål för en årlig översyn.

Rörlig ersättning

Ska kopplas till förutbestämda och mätbara kriterier med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande, affärsstrategi och hållbara långsiktiga intressen. Fördelningen mellan fast lön och ersättning som inte är på förhand bestämd till ett visst belopp ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Rörlig ersättning ska baseras på uppfyllandet av individuella mål som fastställs av styrelsen såvitt avser VD och av ersättningsutskottet på förslag av VD såvitt avser övriga ledande befattningshavare. Sådana mål kan exempelvis vara kopplade till resultat, omsättning, kassaflöde och utfallet i det egna ansvarsområdet. Mätperioden för kriterierna kopplade till rörlig ersättning ska vara ett år.

Verkställande direktören ska ha möjlighet till rörlig ersättning som för en ettårsperiod inte ska överstiga 50 procent av grundlönen och övriga i koncernledningen som för en ettårsperiod inte ska överstiga 30 procent av grundlönen.

Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig ersättning till verkställande direktören. Vad gäller rörlig ersättning till övriga befattningshavare ansvarar ersättningsutskottet i samråd med den verkställande direktören för bedömningen. Bedömning av huruvida bolagets finansiella mål har uppnåtts ska baseras på den av bolaget senast offentliggjorda årsredovisningen. Vid den årliga utvärderingen kan ersättningsutskottet, eller i förekommande fall styrelsen, justera målen och ersättningen för såväl positiva som negativa extraordinära händelser, omorganisationer och strukturförändringar.

Pensions- och övriga förmåner

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och normalt ge rätt till pension från 65 års ålder. För samtliga ledande befattningshavare kan pensionsförmånerna uppgå till högst motsvarande 25 procent av den pensionsgrundande lönen.

Samtliga befattningshavare kan ges rätt till övriga förmåner i syfte att bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Övriga förmåner kan till exempel vara sjuk-, liv- och sjukvårdsförsäkring samt bil- och reseförmån. Sådana förmåner ska vara marknadsmässiga och kan sammanlagt uppgå till högst tio (10) procent av den fasta årliga lönen.

Avseende anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, nödvändiga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål ska tillgodoses.

 

Villkor vid uppsägning

Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om högst tolv (12) månader. Om verkställande direktörens anställning upphör på bolagets initiativ utgår, utöver lön under uppsägningstiden, ett avgångsvederlag om sex (6) månadslöner. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande befattningshavarens fasta lön för tjugofyra (24) månader.

Beslutsprocess

Ersättning och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Ersättning och övriga anställningsvillkor för övriga medlemmar i ledningsgruppen beslutas av ersättningsutskottet i samråd med den verkställande direktören. Styrelsen informeras löpande om ersättningsnivåerna för andra ledande befattningshavare.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Midsonas långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, eller för att säkerställa Midsonas ekonomiska bärkraft. Det ingår i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut om eventuella avsteg från riktlinjerna.

Incitamentsprogram

Det finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, där ledande befattningshavare vederlagsfritt tilldelats aktieoptioner eller liknande. Det fanns två utestående optionsprogram vid periodens utgång riktat till ledande befattningshavare. Dessa var (i) TO2021/2024 som maximalt kan ge 171 000 nya B-aktier vid full konvertering och (ii) TO2022/2025 som maximalt kan ge 120 000 nya B-aktier vid full konvertering. 

För mer information om de utestående teckningsoptionsprogrammen, se not 8 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar sidorna 157-159 i Midsonas årsredovisning för 2023.

Verksamhetsåret 2023

För verksamhetsåret 2023 utgick rörlig ersättning till den verkställande direktören i enlighet med vad som följer av ersättningsrapporten för 2023. 

Ersättningsrapport 2023