Midsonas ambitiösa klimatmål godkända av Science Based Targets initiative

torsdag den 27 maj 2021

Midsona har fått sina mål för minskade utsläpp godkända av det internationella samarbetsorganet Science Based Targets initiative (SBTi)*. Det innebär att Midsonas mål överensstämmer med de nivåer som krävs för att upp­fylla målen i Parisavtalet.

Science Based Targets, det vill säga vetenskapliga mål, är utsläppsminskningsmål som enligt den senaste klimat­vetenskapen behövs för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringen. Enligt SBTi och den senaste vetenskapen behöver mer göras - och snabbare - för att undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna och säkra en blomstrande, hållbar eko­nomi.

”Redan under hösten 2020 signerade Midsona sitt åtagande till SBTi om att fastställa ambitiösa och vetenskapligt baserade utsläppsmål 2021 (Science Based Targets) i enlighet med SBTi:s kriterier. Midsonas utsläppskartläggning och utsläppsmål är i linje med det långsiktiga målet att nå nollutsläpp under andra hälften av seklet (2050) och är en betydande milstolpe för Midsona. Arbetet fortsätter nu med att utvärdera de åtgärder som är nödvändiga för att påskynda minskningen av Midsonas klimatpåverkan”, säger Midsonas vd, Peter Åsberg.

Midsonas klimatmål är:

  • Midsona förbinder sig att till 2034 minska sina absoluta utsläpp av växthusgaser scope 1 och 2 växthusgaser med 38 procent från ett basår 2019
  • Midsona åtar sig också att minska utsläppen av växthusgaser med scope 3 med 38 procent inom samma tidsram

Målen - som täcker utsläppen av växthusgaser från Midsonas verksamhet (scope 1 och 2) – ligger i linje med vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till två grader, det så kallade 2-gradersmålet.  

Midsonas mål för utsläpp från värdekedjan (scope 3) uppfyller SBTi-kriterierna för ambitiösa värdekedjemål, vilket innebär att de är i linje med gällande bästa praxis.

Midsona har en strategi vad gäller klimatförändringar och alla relevanta kategorier för utsläpp har noggrant kartlagts. Midsonas ovanstående klimatmål är del av de nya ambitiösa hållbarhetsmål inom olika områden som Midsona antog 2020. De flesta av dessa mål sattes för att också bidra till minskade utsläpp av växthusgaser:

  • 100 procent av Midsonas egna konsumentförpackningar ska kunna materialåtervinnas 2025
  • 100 procent växtbaserat eller vegetariskt sortiment 2030
  • 90 procent återvinningsbarhet i våra anläggningar
  • 100 procent återanvänt matavfall
  • 100 procent fossilfria godstransporter 2030

Midsona valde dessa hållbarhetsmål för att vara i linje med flera av kategorierna i scope 3 "Köpt gods och tjänster", ”Bränsle- och energirelaterade aktiviteter”, "Avfall som genererats i verksamheten", "Slutbehandling av sålda produkter", ”Affärsresor” samt "Nedströms och Uppströms transport och distribution".

De godkända målen kommer att listas på SBTi:s webbplats.

* SBTi är ett samarbete mellan CDP, FN: s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). Läs mer om vetenskapliga mål: http://sciencebasedtargets.org/

Denna information lämnades genom Peter Åsbergs försorg för offentliggörande den 27 maj 2021.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.


Dokument och länkar

Midsona - pressmeddelande SBT 27 maj 2021 SVE