Midsona - Delårsrapport januari-mars 2021

torsdag den 29 april 2021

Ett kvartal med fortsatt tillväxt och god lönsamhet

Januari-mars 2021 (första kvartalet)

  • Nettoomsättningen uppgick till 965 Mkr (946), men med utmaningar i den organiska tillväxten till följd av föregående års hamstringseffekter.
  • EBITDA uppgick till 94 Mkr (107), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 9,7 procent (11,3).
  • Periodens resultat uppgick till 33 Mkr (47), motsvarande ett resultat per aktie på 0,50 kr (0,72) före och efter utspädning.
  • Fritt kassaflöde uppgick till -26 Mkr (2).
  • Varumärket Kung Markatta utsågs till Sveriges Grönaste Varumärke 2020 i kategorin matproducerande bolag i en undersökning om hur svenska folket ser på frågor gällande hållbarhet och varumärken.

Koncernchefens kommentar

Midsona levererar enligt plan

Inledningen av 2021 möter tuffa jämförelsetal med förra årets varuhamstring och starka första kvartal. Vår verksamhet utvecklas alltjämt enligt plan, såväl nettoomsättning som resultat. Under första kvartalet såg vi varken hamstringstendenser eller återhållsamhet, utan konsumenterna verkar i stort sett ha återupptagit tidigare konsumtionsmönster.

Nettoomsättningen steg två procent till 965 miljoner kronor. Justerat för förvärv och negativa valutaeffekter sjönk den organiska tillväxten knappt sex procent. Våra prioriterade varumärken klarade sig betydligt bättre, främst drivet av en fortsatt framgångsrik utrullning av Davert och Happy Bio.

Nettoomsättningsökningen härrör sig framför allt från förvärvet av danska System Frugt som dock planenligt genomgick sitt säsongsmässigt svagaste kvartal. För att inte riskera att störa försäljningen i det viktiga fjärde kvartalet inleddes uttaget av synergier först under första kvartalet i år. Integrationen går enligt plan. Vi räknar med att synergier successivt kommer att få större genomslag under året och har framgångsrikt börjat rulla ut System Frugts sortiment till övriga nordiska länder.

I Norden, som var den region där vi såg de starkaste hamstringseffekterna förra året, såg vi i år den relativt sett svagaste utvecklingen. När det gäller food service-industrin, det vill säga restauranger och andra bespisningar, var efterfrågan fortsatt svag.

Vår ekologiska utrullning går starkt

Vårt breda sortiment av ekologiska produkter för dagligvaruhandeln i Europa – varumärket Davert i DACH-regionen och Happy Bio i Frankrike och Spanien – uppvisade ett mycket starkt kvartal. Vi växer tvåsiffrigt med Davert och nära nog tresiffrigt med Happy Bio, framför allt till följd av nya listningar hos flera ledande aktörer. Under kvartalet spenderade vi drygt 10 miljoner kronor mer än vanligt på konsumentmarknadsföring och övriga säljfrämjande åtgärder, vilket var en satsning som endast till viss del betalade sig redan under kvartalet. Framför allt var investeringarna ett byggande för framtida produkt- och varumärkeskännedom. Sammantaget kan vi stolt konstatera att vår europeiska expansion fungerar mycket väl.

Vi ser med tillförsikt framåt

Vi har under kvartalet fortsatt att utvärdera förvärv i Europa. Vår starka historik av att införliva produkter och verksamheter, tillsammans med vår storlek och vår geografiska täckning gör oss till en attraktiv partner. Som för mycket annat har pandemin dämpat aktiviteten, men vi ser nu tecken på att förvärvsmarknaden sakta börjar öppna upp och vi har kommit in i en del processer och lovande diskussioner. Jag hoppas och tror att vi i enlighet med vår strategi kan göra ytterligare komplementförvärv i någon av våra tre regioner under 2021.

Med tanke på den varuhamstring som skedde i första kvartalet 2020 i samband med inledningen av pandemin var jämförelsesiffrorna i första kvartalet detta år utmanande. April 2020 var den sista hamstringsmånaden och därefter möter vi mer normala jämförelsetal. För resterande del av 2021 kommer synergieffekter successivt att öka, vi tror på fortsatta framgångar inom DACH- och Frankrike/Spanien-regionerna och vi ser fortsatt potential i Norden och inom food service-industrin.

Vi har en stark portfölj av hälsosamma produkter som konsumenterna tydligt visat att de uppskattar och vi står fast vid vår ödmjukt optimistiska syn på framtiden. Den strategi vi arbetat efter under flera år har bevisat sig och jag ser med tillförsikt framåt. Stämningen i organisationen är positiv och jag ser fram emot att hålla er uppdaterade.

Peter Åsberg

VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Peter Åsbergs och Max Bokanders försorg för offentliggörande den 29 april 2021 kl 8:00 CET.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.


Dokument och länkar

Midsona Delårsrapport jan-mars 2021
Midsona pressmeddelande Q1 2021 SVE