Midsonas valberedning inför årsstämma 2021

torsdag den 1 oktober 2020

Midsonas årsstämma 2020 beslöt att bolaget skall ha en valberedning bestående av ledamöter som representerar de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2020 samt styrelseordföranden. Det beslöts också att om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot.

Det uppdrogs åt styrelsens ordförande att kontakta de aktieägare som vid augustis utgång hade störst aktieinnehav för att be dem utse en ledamot vardera till Midsonas valberedning inför årsstämman 2021.

Följande personer har accepterat att ingå i Midsonas valberedning inför årsstämman 2021:

Henrik Munthe (utsedd av Stena Adactum AB och valberedningens ordförande)

Ulrik Grönvall (utsedd av Swedbank Robur Fonder)

Claes Murander (utsedd av Lannebo Fonder)

Ola Erici (styrelseordförande i Midsona AB och sammankallande i valberedningen)

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Midsonas hemsida www.midsona.com.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post valberedning@midsona.com eller genom post ställd till Valberedningen, Midsona AB (publ), Box 21009, 200 21 Malmö.

Årsstämma för Midsona AB kommer att hållas i Malmö den 5 maj 2021.

 

Informationen lämnades genom Peter Åsbergs försorg den 1 oktober 2020 kl 14:15 CET.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.


Dokument och länkar

Midsona - Pressmeddelande valberedningens sammansättning inför 2021 publ 2020-10-01