Utdelning

Utdelning för verksamhetsåret 2018

Midsonas styrelse kommer att föreslå årsstämman 2019 att besluta om en utdelning för verksamhetsåret 2018 om 1,25 kr/aktie. Föreslagen utdelning föreslås delas upp på två utbetalningstillfällen med 0,65 kr/aktie respektive 0,60 kr/aktie per tillfälle.

Utdelningspolicy

>30 % av resultat efter skatt

Beslut om utdelning samt utbetalning

Beslut om utdelning fattas av bolagsstämma och för det fall beslut fattas utbetalas den årsvis. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear Sweden.

Rätt till utdelning tillfaller den som på av årsstämman fastställd avstämningsdag var registrerad som ägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Utdelning per år


    2013   2014    2015    2016       2017       2018
Utdelning, kr         1        1,10        1,10        1,10   1,25   1,25