Utdelning

Utdelning för verksamhetsåret 2017

Årsstämman 2018 beslutade om en utdelning för verksamhetsåret 2017 om 1,25 kr/aktie. 

Utdelningspolicy

>30 % av resultat efter skatt

Beslut om utdelning samt utbetalning

Beslut om utdelning fattas av bolagsstämma och för det fall beslut fattas utbetalas den årsvis. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear Sweden.

Rätt till utdelning tillfaller den som på av årsstämman fastställd avstämningsdag var registrerad som ägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Utdelning per år


    2013   2014    2015    2016       2017
Utdelning, kr         1        1,10        1,10        1,10   1,25