Utdelning

Utdelning för verksamhetsåret 2016

Årsstämman 2017 beslöt om en utdelning för verksamhetsåret 2016 om 1,10 kr/aktie.

Utdelningspolicy

>30 % av resultat efter skatt

Beslut om utdelning samt utbetalning

Beslut om utdelning fattas av bolagsstämma och för det fall beslut fattas utbetalas den årsvis. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear Sweden.

Rätt till utdelning tillfaller den som på av årsstämman fastställd avstämningsdag var registrerad som ägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Utdelning per år


        2012   2013   2014    2015    2016 
Utdelning, kr             0,5        1        1,10        1,10        1,10