Midsonaaktien

Midsonas aktier av serie A och B är noterade på NASDAQ OMX Stockholm i segmentet Mid Cap i sektorn Dagligvaror under benämningen MSON A respektive MSON B.

Aktiekapitalet i Midsona uppgår till 230 040 320 kronor, fördelat på 46 008 064 aktier. Det finns 539 872 aktier av serie A och 45 468 192 av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 50 866 912. En A-aktie berättigar till 10 röster och en B-aktie till en röst på stämma. Aktiens kvotvärde är 5 kronor.  Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets nettotillgångar och vinst. 

Per den 31 januari 2019 har Midsona 7 145 aktieägare.

Därför är Midsona en intressant aktie


EN VÄXANDE MARKNAD

Midsona agerar på en växande marknad där tillväxten drivs av konsumenternas ökade intresse för den egna hälsan och det egna välbefinnandet. Midsona har en mycket stark position inom ekologiska hälsoprodukter, ett område som växer mer än den totala marknaden.

EN LEDANDE POSITION

Midsona har en ledande position inom huvuddelen av sina försäljningskanaler, vilket gör Midsona en prioriterad leverantör. Under 2017 har Midsona stärkt sin position inom flera kanaler och samtidigt skapat nya starka positioner på den nordiska marknaden.

STARKA VARUMÄRKEN

Midsonas strategi bygger på starka varumärken som hela tiden utvecklas och kompletteras med förvärv och allianser. Åtta varumärken är speciellt i fokus. Förvärven av Urtekram och Internatural innebär att Midsonas utbud kompletteras med starka varumärken, nischade mot ekologiska hälsoprodukter och livsmedel.

TYDLIGA OCH OFFENSIVA MÅL

Midsona har en klar mission och vision, offensiva tillväxtmål, tydliga strategier samt finansiell och organisatorisk kapacitet att genomföra planerna.

AKTIV I KONSOLIDERINGEN AV MARKNADEN

Midsona deltar aktivt för att konsolidera marknaden för produkter inom hälsa och välbefinnande, primärt i Norden. De senaste fem åren har Midsona förvärvat ett antal bolag, där förvärvet av Bringwell under 2017 är det senaste med en nettoomsättning på 336 MSEK 2016.