Som livsmedelsföretag står våra konsumenters perspektiv i centrum. Genom att de använder våra produkter har vi en direkt påverkan på deras liv och välmående. Därför har det varit naturligt för oss att i utvecklingen av Midsonas hållbarhetsarbete ta fasta på våra konsumenters liksom våra andra intressenters perspektiv, eftersom det ger oss avgörande insikter i vilken inriktning vårt hållbarhetsarbete bör ha.

Vi har valt att följa Global Reporting Initiatives (GRI-G4) ramverk i både utvecklingen av Midsonas hållbarhetsstrategi och redovisningen. En central del i detta ramverk är väsentlighetsanalysen, som bidrar till att identifiera de hållbarhetsfrågor som på ett väsentligt sätt reflekterar både intressenternas synvinkel samt företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. Analysen har varit en viktig utgångspunkt för processen att formulera inriktningen av vårt hållbarhetsarbete.

Processen inleddes med en intern workshop med representanter ur Midsonas företagsledning. Syftet var att identifiera de mest relevanta hållbarhetsfrågorna, dels utifrån Midsonas framtagna hållbarhetsvision, dels ur ett affärsstrategiskt perspektiv.

Som underlag till diskussionerna användes både GRI:s lista av hållbarhetsaspekter, samt en särskilt framtagen hållbarhetsundersökning riktat till företagets intressenter. Undersökningen bestod av ett webbaserat frågeformulär, där 1 100 konsumenter fick ange vilka hållbarhetsfrågor de anser är viktigast för Midsona att arbeta med.

Hållbarhetsfrågorna grupperades enligt följande områden:

MILJÖ

Så som effektiv resursanvändning, begränsning av utsläpp, miljömässiga transport och återvinning av produktförpackningar

SOCIALT ANSVAR

Så som medarbetarfrågor, leverantörskontroll, företagsetiska frågor och mångfaldsarbete

LIVSMEDELSANSVAR

Så som tydlig produktmärkning och innehållsdeklaration, kvalitetskontroll i inköp och produktsäkerhet

Eftersom det ansågs vara viktigt att intressenterna hade en relation till Midsona, baserades undersökningen på personer som kände till något utav Midsonas produktvarumärken. Utifrån resultatet gjorde Midsonas företagsledning sedan en prioritering av hållbarhetsfrågorna baserat på deras ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan samt deras betydelse för intressenterna. Den resulterade listan validerades sedan internt för att säkerställa att hållbarhetsfrågorna på ett väsentligt sätt reflekterar Midsonas påverkan, affärsstrategi och konkurrenssituation. I takt med att hållbarhetsstrategin implementeras inom företaget under 2017 kommer listan av väsentliga hållbarhetsfrågor genomgå ytterligare validering.

Modellen visar Midsonas väsentliga hållbarhetsfrågor.

Hållbarhetsfrågorna Resursanvändning, Företagsetiska frågor, Hållbar livsstil samt Utsläpp & Avfall är väsentliga frågor eftersom de reflekterar viktiga aspekter av Midsonas ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. Hållbarhetsfrågorna Produktansvar, Medarbetare, Värdekedjan, Leverantörskontroll samt Utveckling hälsosamma livsmedel är likaså väsentliga, men eftersom de bedöms vara av särskilt stor strategisk betydelse för Midsona får de större fokus i företagets hållbarhetsstrategi och redovisning.