Ramverket för Midsonas hållbarhetsrapport har baserats på GRI:s (Global Reporting Initiative) ramverk i utvecklingen av koncernens hållbarhetsstrategi och -rapportering.

Under 2018 började Midsona använda en inrapporteringsplattform, Position Green, för att kunna rapportera resultat och framsteg mer systematiskt. Plattformen ger också möjlighet att sätta mål och göra jämförelser för att internt kunna arbeta vidare med hållbarhetsarbetet.

Intressenter

Midsona kommunicerar med sina intressenter i många olika former och för bolaget är det viktigt att förstå intressenterna. Midsona har haft flera kontakter med nyckelintressenter för att få veta vilka områden de tycker är viktigast och om de tycker att Midsonas hållbarhetsarbete är på rätt väg. Sådana kontakter kan t ex vara kundundersökning, personligt möte, leverantörsutvärdering, medarbetarundersökning, aktiespararmöten och inte minst social media.

Väsentlighetsanalys

Midsona baserar sitt hållbarhetsarbete på de 17 globala mål för hållbar utveckling som FN:s medlemsländer enades om 2015. Genom att arbeta för att nå dessa mål når vi också en hållbar utveckling inom de olika områdena.

En väsentlighetsanalys gjordes under 2016 genom flera interna workshoppar samt kundundersökningar och resultatet vägdes samman med Midsonas syn på hållbarhet, affärsstrategi och konkurrenssituation och blev sen utgångspunkt för det kommande arbetet.