Produktsäkerhet och kvalitet

Att produkterna håller hög kvalitet och är säkra är grunden för ett livsmedelsföretag. På Midsona säkerställs detta genom noggranna kontroller så att de råvaror som ingår i produkterna håller högsta möjliga kvalitet och framställs under hållbara förhållanden. Kontrollerna sker genom ett nära samarbete med nätverket av leverantörer.

Midsona's production site Mariager, Denmark

Säkra produkter

Midsonas konsumenter ska kunna lita på att koncernens produkter är säkra och håller högsta möjliga kvalitet. Kontroll och dokumentation över vad som ingår i livsmedlen är därför väsentliga delar av det kvalitetssäkrande arbetet.

En viktig del av kvalitets- och säkerhetsarbetet är att se till att produkterna är korrekt märkta. En majoritet av koncernens konsumenter efterfrågar rättvisande produktinformation, vilket är något som Midsona har prioriterat sedan länge.

Midsonas kvalitetsarbete styrs av affärsområdenas kvalitetspolicys, vilka reglerar hur kontroll och uppföljning ska bedrivas. Koncernen arbetar sedan länge med ett flertal olika certifieringar, som KRAV och Fairtrade. Dessa ställer bland annat krav på hur koncernen arbetar med både inköp och kvalitetskontroller.

Ansvarsfulla inköp

Midsonas leverantörskontroll är ett viktigt verktyg i att ställa tydliga krav på leverantörernas arbetsmiljö och miljöpåverkan.

Under 2017 togs ett viktigt steg inom detta område då en gemensam nordisk supply chain-organisation implementerades, som ett led i Midsonas strategi om en effektiv och hållbar värdekedja, och som ska stödja verksamheten och sänka kostnadsnivån genom t ex gemensamma transporter. Syftet är att förbättra viktiga processer som i sin  tur kan bidra till koncernens hållbarhetsarbete.

En Supplier Code of Conduct klargör Midsonas förväntningar på leverantörernas arbete utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Policyn tar fasta på områden såsom mänskliga rättigheter/arbetsrätt, affärsetik och djurhållning och är en viktig komponent i relationen med koncernens leverantörer.