Vår hållbarhetsvision
Midsonas hållbarhetsstrategi utgår ifrån koncernens vision – att bidra till att hjälpa människor leva ett hälsosamt liv. Vad ett hälsosamt liv innebär är individuellt och oftast högst personligt. Vår tolkning är att det handlar om att kunna må bra utan att det sker på bekostnad av nuvarande och framtida generationers möjlighet att också må bra. Våra produkter ska finnas till hands för dig och ska ge dig möjlighet att få kraft och energi att leva ett långt, hälsosamt och hållbart liv.

En strategi byggd på styrka
Vår hållbarhetsstrategi tar fasta på de styrkor som vi utvecklat under mer än 15 år inom livsmedelsbranschen. Genom att dra nytta av våra kärnkompetenser, ser vi till att vårt hållbarhetsarbete genomförs både på bästa sätt och i linje med vår vision.

- Kunskap om hälsa
Genom åren har vi samlat en gedigen kunskap om hälsa och fått goda insikter i vilket central roll som maten spelar i vårt dagliga välbefinnande. Denna kunskap är en viktig inspirationskälla i vår produktutveckling, men är också enbetydelsefull utgångspunkt i hur vi ser till våra medarbetares bäst.

- Konsumentförståelse
Vi har byggt upp en mycket god förståelse för våra konsumenters behov som vi ständigt utvecklar genom regelbunden omvärldsbevakning och analys av nya trender. På så vis ser vi till att ligga i fas med vår tid och att våra produkter håller sig aktuella med våra konsumenters smaker, intressen och livssituation.

- Nära leverantörsrelationer
Själva byggstenen för att vi ska kunna erbjuda produkter som bidrar till att leva ett hälsosamt liv är våra nära leverantörsrelationer. Dessa gör det möjligt för oss att genom hela värdekedjan säkerställa att våra produkter håller högsta möjliga kvalitet. Tack vare styrkan i våra relationer kan vi också ställa krav och på så sätt bidra till att även våra leverantörer agerar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Inriktningar för Midsonas hållbarhetsarbete
Det konkreta hållbarhetsarbetet kommer att ske inom tre specifika inriktningar. Dessa ska styra arbetet till de områden där vi kan göra störst nytta både för oss och för våra intressenter och på så sätt ge våra åtaganden och engagemang störst genomslag. Grunden för arbetet är våra etiska riktlinjer, som styr både hur vi själva agerar och hur vi kontrollerar våra leverantörers arbete. Dessa frågor sorteras under det vi kallar för Styrning, se mer i tabellen.

Våra inriktningar organiserar de hållbarhetsfrågor som vi funnit är mest väsentliga för oss och våra intressenter. Läs mer om hur arbetet inom varje hållbarhetsinriktning kommer att ske på följande sidor.