Hållbar användning av resurser

Midsona ska bidra till hälsa och välbefinnande och skapa värde och nytta för alla sina intressenter. Detta innebär ett långsiktigt engagemang, där koncernen måste se över och kontrollera att verskamheten använder resurser på ett hållbart sätt så att människor ska kunna leva och må bra även i framtiden.

Effektiv resursanvändning

Utsläpp och energiförbrukning påverkar miljön och därmed människors hälsa och välbefinnande. Midsona tar ansvar för att både produktion och produkter har minsta möjliga negativa påverkan och arbetar aktivt med att söka nya produktionssätt och förpackningslösningar.

Midsonas miljöinsatser

Ett aktivt arbete inom flera hållbarhetsområden sker på koncernens kontor, produktionsställen och lageranläggningra. Flera projekt kopplade till avfall, vatten, energi, material och transporter har initierats under 2017 och fortsätter under kommande år.

En viktig del av dessa olika insatser är den koncernövergripande mätningsstruktur som implementerats inom organisationen. Målet är att kunna rapportera fullständiga hållbarhetsdata, bland annat kopplat till miljö, i 2018 års hållbarhetsrapport.


För mer information se Midsonas årsredovisning sidorna 53-55.

Energiproduktion

Affärsområde Danmark gick under 2017 över till elproduktion och via solceller producerades 20 000 kWh förnyelsebar el under året. I Danmark byttes även all belysning till LED-lampor i lagerlokalerna, vilket gav besparingar på ca 60 000 kW under 2017. Midsonas lagerställe i Örebro tecknade under året avtal med GodEl, vilket innebär att verksamheten nu drivs med 100 procent förnyelsebar energi.