Företagskultur

Hälsa

Midsonas hållbarhetsvision att hjälpa människor till ett hälsosammare liv ska avspeglas även på arbetsplatserna. Våra arbetsplatser ska genomsyras av ett hälso- och friskvårdsarbete som säkerställer ett kontinuerligt engagemang för att förbättra hälsan på arbetsplatsen i hela organisationen. Vi tror på en hälsosam kultur bland våra medarbetare och arbetar brett inom flera områden för att se till så att vi lever som vi lär.

Jämställdhet och mångfald

Midsonakoncernen arbetar för att skapa dynamiskt mångfald och för att vara ett jämlikt och inkluderande företag och på så vis tillföra nya idéer, perspektiv och olika beteende och arbetssätt. Koncernen har en mångfaldspolicy som säger att särbehandling av medarbetare utifrån kön, etisk härkomst, ålder, handikapp, religion eller sexuell läggning inte accepteras. Det finns även en handlingsplan för att snabbt åtgärda trakasserier och särbehandling.

Andelen kvinnor i koncernen var 57 procent (60) vid årsskiftet 2017/2018. Andelen kvinnor i Midsonas styrelse var 43 procent (50) och andelen kvinnliga ledande befattningshavare i företagsledningar uppgick till 37 procent (45) vid slutet av 2017.

Chefsutveckling

Midsonas chefer har ett stort ansvar att utveckla individen och organisationen och en gemensam plattform för ledarskap kopplat till våra värderingar är en förutsättning för Midsonas fortsatta framgång.

Medarbetarsamtal

Midsona arbetar aktivt med medarbetarsamtal och uppföljningssamtal för samtliga anställda enligt en inarbetad process med identifierade kompetenser som grund. Målet är att alla våra anställda skall känna till Midsonas vision och mission, motiveras av den och vara med och ta ett ansvar för att vi ska lyckas, men även att den anställde känner till sina personliga mål, får feedback och får diskutera sina utvecklingsbehov.

Corporate Social Responsibility och FN Global Compact

Midsona deltar i FN:s Global Compact, som lanserades av Kofi Annan vid World Economic Forum 1999. Global Compact bygger på tio huvudpunkter, där målet är långsiktig förbättring av mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljöpåverkan samt att förhindra korruption. Utifrån de tio huvudpunkterna har Midsona tagit fram sin Code of Conduct.

Vision Mission

Vår vision

Ett av de ledande bolagen i Europa inom hälsa och välbefinnande med basen i Norden.

Vår mission

Vi vill hjälpa människor till ett hälsosamare liv.

 

Hållbarhet

Midsona verkar i ett samhälle som vi på olika sätt bidrar till och är beroende av och hållbarhetsfrågor har blivit allt viktigare, inte minst inom livsmedelsbranschen.

Från och med våren 2018 kommer vi att redovisa vårt hållbarhetsarbete i enlighet med GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer.