Ekonomiska definitioner

Skriv ut

Avkastning på eget kapital

Årets resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital inklusive minoritet

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital

Bruttomarginal

Bruttoresultat i förhållande till nettoomsättning

Börsvärde

Utgivet antal aktier multiplicerat med börskurs på B-aktien vid årets slut

Direktavkastning

Utdelning dividerat med börskurs på B-aktien vid årets slut

EBITDA

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Eget kapital per aktie

Eget kapital i förhållande till antal utestående aktier vid årets utgång

Genomsnittligt antal aktier

Genomsnittet av antalet utestående aktier under året

Kundkredittid

Kundfordringar justerade för mervärdesskatt i förhållande till nettoomsättning

Nettoomsättning per anställd

Nettoomsättning i förhållande till medelantal anställda

Nettoomsättningstillväxt

Årets nettoomsättning minus föregående års nettoomsättning i förhållande till föregående års nettoomsättning

Nettoskuldsättning

Räntebärande avsättningar och skulder vid årets utgång minus likvida medel

Nettoskuldsättningsgrad

Nettoskuldsättning i förhållande till eget kapital

P/E-tal

Börskurs på balansdagen i förhållande till resultat per aktie

Personalkostnad per anställd

Personalkostnader i förhållande till medelantal anställda

Resultat per aktie

Årets resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier

Räntetäckningsgrad

Resultat före skatt plus räntekostnader i förhållande till räntekostnader

Rörelsekapital

Omsättningstillgångar som inte är räntebärande minskat med lång- och kortfristiga skulder som inte är räntebärande

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning

Soliditet

Eget kapital vid årets utgång i förhållande till balansomslutningen

Sysselsatt kapital

Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive avsättning för uppskjuten skatt

Utdelningsandel

Föreslagen/beslutad utdelning per aktie i förhållande till resultat per aktie

Vinstmarginal

Resultat före skatt i förhållande till nettoomsättning