Intern kontroll

Skriv ut

Rapporten om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen har upprättats av styrelsen i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och den vägledning som framtagits av Svenskt näringsliv och FAR. Den beskriver hur den interna kontrollen är organiserad för att hantera och minimera risken för felaktigheter i den finansiella rapporteringen.

Följande mål är satta i bolaget för den interna kontrollen.

-  

Den ska säkra att det ramverk av tillämpliga lagar, förordningar, regler och standards som man har att förhålla sig till efterleves.

-  

Den ska se till att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig och ger aktieägare, styrelse, koncernledning och andra intressenter tillfredsställande information för att bedöma prestation och utveckling.

-  

Den ska sörja för att den operativa verksamheten är ändamålsenligt organiserad och bedrivs på ett sätt att risker kontinuerligt bedöms, hanteras och minimeras för finansiell och operationell måluppfyllelse. Det löpande arbetet för sådan måluppfyllelse bedrivs i en process som bygger på ett ramverk för intern kontroll, där framför allt samspelet mellan kontrollaktiviteter och utvecklingen av en effektiv kontrollmiljö med ansvarstagande i organisationen är central.

2016

Internkontrollrapport från årsredovisning 2016

2015

Internkontrollrapport från årsredovisning 2015

2014

Internkontrollrapport från årsredovisning 2014

2013

Internkontrollrapport från årsredovisning 2013

2012

Internkontrollrapport från årsredovisning 2012

2011

Internkontrollrapport från årsredovisning 2011

2010

Internkontrollrapport från årsredovisning 2010

2009

Internkontrollrapport från årsredovisning 2009

2008


Relaterad information