Viktig information

Skriv ut

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av Midsona AB:s webbplats inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att läsa nedanstående information och försäkra att du läst den om du önskar få tillgång till denna del av hemsidan. Din försäkran ska vara sanningsenlig. Villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och vi ber dig därför att läsa nedanstående information varje gång du besöker denna sida. 

Du önskar få tillgång till information på Midsona AB:s (”Bolagets”) webbplats som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Brasilien, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Taiwan eller annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av innehållet på följande webbsidor är föremål för legala restriktioner, eller där erbjudandet att förvärva värdepapper utgivna av Bolaget är otillåtet.

Samtliga personer som önskar tillgång till webbsidorna måste läsa följande information och villkor. Du måste därför läsa nedanstående meddelande och godkänna villkoren genom att klicka på ”Ja, jag accepterar” innan du tar del av eller på något annat sätt använder informationen på följande webbsidor. Du ombeds att läsa meddelandet noggrant.

Offentliggörande eller distribution av information som finns på följande webbsidor kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag eller annan reglering. Alla personer som bereder sig tillgång till följande webbsidor bör informera sig om och agera i enlighet med sådana restriktioner.

Informationen på följande webbsidor riktar sig inte till personer som vistas i USA, Brasilien, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Taiwan eller annan jurisdiktion där erbjudande eller försäljning av värdepapper utgivna av Bolaget är otillåten. Informationen på följande webbsidor får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras i eller till USA, Brasilien, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Taiwan eller annan jurisdiktion där ett sådant förfarande är föremål för särskilda restriktioner eller där sådant förfarande skulle medföra krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt.

Informationen på följande webbsidor får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas i strid med gällande restriktioner. Agerande i strid med denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Bolaget har inte vidtagit någon åtgärd, och kommer inte heller att vidta någon åtgärd, för att tillåta ett erbjudande om att teckna aktier i Bolaget i andra jurisdiktioner än Sverige. Inga aktier utgivna av Bolaget kommer att registreras enligt Securities Act och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Bolaget och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Ovan nämnda begränsningar innebär att följande webbsidor inte får besökas av den som vistas i USA, Brasilien, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Taiwan eller annan jurisdiktion där informationen på följande webbsidor är föremål för legala restriktioner. Genom att klicka ”Ja, jag accepterar” bekräftar du att du har läst, förstått och accepterar villkoren i detta meddelande. Om du inte accepterar villkoren eller vistas i USA, Brasilien, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Taiwan, eller annan jurisdiktion där informationen där informationen på följande webbsidor är föremål för legala restriktioner ska du klicka ”Nej, jag accepterar inte” nedan.